13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI, TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE TÜRKİYE EMLAK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ TAHSİL HARCINDAN MUAF DEĞİLDİR

Alacaklı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından borçlu hakkında yapılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibinde, alacaklı bankanın, ipotekli taşınmazın satışı sebebiyle icra müdürlüğünce taraflarından alınan tahsil harcından muaf olduklarını ileri sürerek işlemin iptali ile kesilen harcın iadesinin istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin kabulü ile tahsil harcı kesilmesine ilişkin işlemin iptaline karar verildiği görülmektedir.

4603 sayılı Yasa ile, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi (bankalar), çağdaş bankacılığın ve uluslararası rekabetin gereklerine göre çalışmalarını ve özelleştirmeye hazırlanmalarını sağlayacak şekilde yeniden yapılanmaya tâbi tutulmuştur.

5230 sayılı Yasanın 11. maddesinde; “4603 sayılı Kanuna tâbi bankalarca yeniden yapılandırma sürecinde açılmış veya açılacak dava ve takipler sonuçlandırılıncaya kadar, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 2, 23 ve 29 uncu maddeleri ile 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz taleplerinde teminat şartı aranmaz. Bankaların mahkeme ilâmını alması ve tebliğe çıkartması işlemlerinde karşı tarafa yükletilmiş olan harcın ödenmiş olması şartı da aranmaz” hükmü yer almaktadır.

Görüldüğü üzere, sözü geçen yasa maddesinde öngörülen muafiyet 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun tahsil harcına ilişkin 28. maddesini kapsamaz.  O halde mahkemece, yukarıda değinilen yasal düzenlemeler uyarınca, alacaklı bankanın tahsil harcından muaf olmadığı gözetilerek…

12. Hukuk Dairesi         2017/5531 E.  ,  2018/7135 K.