5 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

BANKALARIN ALACAĞA MAHSUBEN ALDIKLARI TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSELERİ KDV’DEN İSTİSNADIR

…..bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine devir ve teslimleri ile bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketlerince devir ve teslimi….

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-r maddesi

….25/10/1984 tarih ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-r maddesinde; “Kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimlerinin” KDV kapsamından istisna olduğu belirtilmiştir…..

12. Hukuk Dairesi         2016/19148 E.  ,  2017/10815 K.