25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Ticaret Sicil Şirkte Hissesi Haczinde Harç

Alacaklı vekilinin “Borçlunun …. Şirketindeki hisselerine haciz konulması için …. Ticaret sicil Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasını” talep ettiği anlaşıldı.
Dosya incelendi.
Kayıt ve Tescil Harçlarının yatırılmadığı anlaşıldı.
492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 126.maddesi ile Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 31.maddesi uyarınca ve ayrıca aşağıda gösterilen “Özelge” doğrultusunda;
Ticaret sicil haciz işlemlerinde, 492 sayılı Kanun’un (I) sayılı tarifesinin C başlıklı buölümünde belirtilen “I-Kayıt ve Tescil Harçları” mucibinde harç alınması gerektiğinden, dosyanın incelenmesinde söz konusu harcın yatırılmadığı görülmekle aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

KARAR :
1- Kayıt ve tescil harcı yatırılmadığından talebin bu aşamada REDDİNE
2- Kanun, yönetmelik ve özelge gereği ticaret sicil kayıt tescil harcı yatırıldığında Talebin KABULÜNE,
3- İlgili kurumlara İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masrafların ödenmesi halinde müzekkere yazılması ve tebliğe çıkarılmasına,
İ.İ.K’nın 16.maddesi uyarınca Konya İcra Hukuk Mahkemelerine şikayet yolu açık olmak üzere karar verildi.

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)
Sayı:97895701-140.01.03[2016/115]-190767
01.11.2016
Konu: Ticaret sicili harçları

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Müdürlüğünüz tarafından yazılan haciz tezkeresine istinaden Ticaret Sicil Müdürlüklerinden ilgili şirket kayıtlarına ya da şirket yetkilisinin hissesine haciz şerhi işlenmesinin talep edildiği belirtilerek, yapılacak ticaret sicili işleminden harç aranılıp aranılmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş sorulduğu anlaşılmaktadır.
…….
Harçlar Kanununun “Resen yapılan işlemler” başlıklı 126 ncı maddesinde, “Herhangi bir istek olmaksızın resen yapılacak işlemlere ait harçlar, bu kanunda aksine hüküm yoksa, lehine işlem yapılan kişilerden alınır.” hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 26 ncı maddesine göre çıkarılan ve ticaret sicil kayıtlarının tutulmasına ilişkin usul ve Esasların belirlendiği Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 31 inci maddesinde, “Müdürlükten harca tabi herhangi bir istemde bulunan veya örnek isteyen kimsenin isteği, harç ödenmedikçe karşılanmaz. Resen yapılması gereken tescil, değişiklik ve silinmeler harç tahsil edilmeden önce yapılabilir. Ancak, bu işleme ait harç, 492 sayılı Harçlar Kanununun 126 ncı maddesi hükmüne göre tahsili için derhal ilgili vergi dairesine bildirilir. Harcın tamamıyla ödenmemiş olmasına rağmen harca tabi işlemi yapmış veya örneği vermiş olan müdür ve müdür yardımcısı harçtan, mükellef ile beraber müteselsil olarak sorumludur.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla, Müdürlüğünüz tarafından talep edilen ve Ticaret Sicil Müdürlüklerince yerine getirilecek olan söz konusu ticaret sicili işleminden 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı tarifenin C/I-3 bendi gereğince harç tahsil edilmesi ve harç mükellefiyetinin de borçluya ait olması gerekmektedir.