28 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Örnek Kiracı Borçlandırma Kararı

İhale alıcısının dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi;
İhale alıcısının kiracı ….. ‘ ı 2004 Sayılı İcra Ve İflas Yasa-sının 134 . Maddesi uyarınca muhtıraya cevap vermediğinden borçlandırılmasını talep ettiği anlaşıldı.
2004 Sayılı İcra Ve İflas Yasasının 134 . Maddesi “… İhale alıcısının talebi üzerine icra dairesi, satışı yapılan taşınmazda kira sözleşmesine bağlı olarak oturan kişiye kira bedelini, di-ğer hâllerde ise taşınmazı kullanan kişiye bilirkişi marifetiyle tespit edilen aylık kullanım bedelini icra dairesine yatırmasını emreder. İlgili, ihtara rağmen kirayı veya belirlenen bedeli icra dairesine yatırmazsa hakkında 356 ncı madde hükmü kıyasen uygulanır ” şeklinde düzenlendiğinden,
Bilirkişi marifetiyle tespit edilen aylık kullanım bedeli tespit edilmediğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1- 1.000,00.-TL masraf yatırması ve talep halinde öncelik-le Bilirkişi marifetiyle tespit edilen aylık kullanım bedeli tespit edilmesine,
2- Müteakip iş ve işlemlerin talepte bulunanın takip ve talebine bırakılmasına,
İİK 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimli-ğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.
İcra Müdürü