13 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

VAZGEÇMEDEN VAZGEÇME

T.C. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi Başkanlığı Dosya No : 2021/1698 Karar No : 2021/2103  (Onama T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No : 2021/12112 Karar No : 2022/3800) Sayılı Kararlarında “….Alacaklı vekili tarafından sunulan feragat dilekçesinde şikayete konu dosyaya ait icra müdürlüğünün ve dosya numarasının yazıldığı görülmektedir. Alacaklı vekilinin vekaletnamesinde feragat yetkisinin yer aldığı, feragate ilişkin iradenin sakatlandığı iddiasının yargılamayı gerektirmesi ve bu hususun dar yetkili icra mahkemesince incelenemeyeceği, ayrıca feragat beyanının geri alınması mümkün olmadığından mahkemece şikayetin reddine karar verilmesinde isabetsizlik görülmemiş ve alacaklının istinaf başvurusunun reddi gerekmiştir….”

Müdürlüğümüzün 2018/….. esas sayılı dosyası incelenmiş olup;

10/06/2019 tarihinde ekte sunulan alacaklı vekilinin talebi gereği feragat talebi ile hacizlerin kaldırılması talebinde bulunduğu ve feragat harcının borçlu tarafça yatırıldığı ve hacizlerin kaldırıldığı,

Yine ekte sunulan alacaklı vekilinin 10/06/2019 tarihli taleplerinde borçludan 30/05/2019 tarihinde 1.500,00.-TL kısmi tahsilat yaptıklarını ve harcını yatırdıklarını, borçlunun borcunun devam ettiğini ve 10/06/2019 tarihinde sehven gönderilen dosyanın feragat ile işlemden kaldırılması talebinin dikkate alınmaması talep etmiştir.

Borçlu tarafça 11/06/2019 tarihli taleplerinde feragat ile kapatıldığı harçların ödendiği belirtilerek feragat ile kapatılan dosyanın tekrar yenilenmesinin kanuna aykırı olduğu, alacaklı veya vekili alacağını yeniden tahsil edilebilmesi için yeni icra takibi başlatması gerektiğinden bahisle dosyanın kapatılmasını talep ettiği anlaşıldı.

HMK.’nun 311. Maddesi Madde 311- (1) Feragat ve kabul, kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğurur. İrade bozukluğu hâllerinde, feragat ve kabulün iptali istenebilir.” şeklinde düzenlenmekle ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2014/641 esas ,2014/245 esas ,2014/1007 esas ve birçok yerleşik yargıtay kararlarında “Aynı yasanın 311 maddesi hükmü uyarınca feragat ve kabul; kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğurur ve irade bozukluğu hâllerinde, feragat ve kabulün iptali istenebilir.

Feragatin davayı sona erdiren kesin bir usul işlemi olması nedeniyle feragatten dönülmesi olanaksız ise de, davacı taraf feragatin hata, hile veya ikrah nedeniyle geçersiz olduğunu aynı davada ileri sürebilir (Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, Altıncı Baskı, Cilt V, s.3646 vd)

Bu gibi durumlarda yapılması gereken, feragatin geçersizliği iddiasının hadise olarak aynı mahkemede görülüp, sonuçlandırılmasıdır. Feragatin iptali davasının başka bir mahkemede açıldığı durumda ise, asıl davayla birleştirilerek görülmesi gerekmektedir. ” şeklinde karar verildiği anlaşılmıştır.

Her ne kadar feragatin HMK.’nun 311. Maddesi kesin hüküm gibi sonuç doğuracağı kanun ile hüküm altına alınmış ise de aynı kanunun aynı maddesinin devamında irade bozukluğu (hata, hile ve ikrah) hâllerinde feragatin iptali istenebileceği belirtilmiştir.

T.C. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi Başkanlığı Dosya No : 2021/1698 Karar No : 2021/2103  (Onama T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No : 2021/12112 Karar No : 2022/3800) Sayılı Kararlarında “….Alacaklı vekili tarafından sunulan feragat dilekçesinde şikayete konu dosyaya ait icra müdürlüğünün ve dosya numarasının yazıldığı görülmektedir. Alacaklı vekilinin vekaletnamesinde feragat yetkisinin yer aldığı, feragate ilişkin iradenin sakatlandığı iddiasının yargılamayı gerektirmesi ve bu hususun dar yetkili icra mahkemesince incelenemeyeceği, ayrıca feragat beyanının geri alınması mümkün olmadığından mahkemece şikayetin reddine karar verilmesinde isabetsizlik görülmemiş ve alacaklının istinaf başvurusunun reddi gerekmiştir….” şeklinde karar verildiğinden,

Hali hazırda feragat harcının borçlu tarafça yatırıldığı, alacaklı tarafça yatırılmadığı anlaşılmakla, bu durumda feragat harcının sorumlusu olan alacaklı tarafça sonlandırılmadığı, borçlu tarafça feragat harcı yatırılarak sonlandırıldığı,

Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirme yapıldığında;

İcra Müdürlüğünün feragatin hata sebebi iptali hususunda yargılama yetkisi olmadığından;

İİK.’nun 85. Maddesi maddesi gereği İcra Müdürlüğü alacaklı ve borçlunun menfaatini mümkün olduğunca telif etmesi gerektiğinden,

Alacaklı tarafın feragat talebini hataen gönderdiğini veya borçlu tarafın borcunu ödediği veya alacaklının feragat talebini hataen göndermediği hususunda İİK.’nun 16. Maddesi gereği şikayet yolu ile yetkili Mahkemeden karar getirilmesi halinde gelecek karara göre iş ve işlemlere devam edilmesi gerektiği, hususları değerlendirilmekle

Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi kanaat ve sonucuna varılarak;

KARAR :

Müdürlüğümüzün feragat dilekçesinin HMK.’nun 311. Maddesi gereği hataen gönderilip gönderilmediği hususunda yargılama ve karar verme yetkisi olmamakla;

1-Alacaklı tarafın taleplerinin reddine,

Karar verilmekle iş bu kararı İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.