25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

PASİF MAL VARLIĞI SORGULAMA

T. C.
Y A R G I T A Y
1 2 . H U K U K D A İ R E S İ

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L Â M I

Esas No : 2022/13687
Karar No : 2023/1602

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Adana Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 02.11.2022
SAYISI : 2022/2893 E., 2022/2751 K.
IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayet eden-alacaklı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri
1)Hukuka uygunluk sebebinin bulunması ve hakkın kullanımı ile ölçülü olması kaydıyla yargı merciilerinin görevini ifa ederken kişisel verileri ihlal etmesinin hiçbir surette söz konusu olamayacağı,

2)Yargıtayın yerleşik içtihatları doğrultusunda İcra İflas Kanunun amacının alacaklının alacağına kavuşması olduğu ve taleplerinin de bu kapsamda tahsilat sağlamaya yönelik olduğu, İcra Müdürlüğünün söz konusu pasif taşınmaz sorgusunu yapmamasının alacaklıya alacağını tahsil etmesi için kanun tarafından sağlanan hakların sınırlandırılması anlamına geleceği,

3)6698 sayılı KVKK ve mevzuat hükümleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde 3. kişilerin haklarının da korunabilmesi maksadıyla tapudan yapılacak pasif tapu sorgularının icra müdürlüğünce takipte yer alan borçlunun malvarlığına yönelik olup olmadığı tespit edilecek ve elde edilecek kayıtlar da bu taşınmazlarla ve ilgili 3. kişilerle sınırlı olacağından tarafların hak ve menfaat dengesi de gözetilmiş ve ölçülü olarak uygulanmış olacağını belirterek kararın kaldırılmasını talep etmiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile özetle; borçlunun pasif taşınmaz kaydının sorgulanmasında ulaşılacak bilgilerde hali hazırdaki malike ait bilgiler de yer alacağından anayasal güvenceye bağlanan kişisel verilerin korunması düzenlemesine aykırı olup, kaldı ki, icra dairesinin böyle bir görevi de bulunmadığı ve bu şekilde elde edilecek bilgilerle tasarrufun iptali davası açılması imkanı bulunacağı iddiası yönünden ise, icra dairesinin açılacak davaya delil toplamak görevi bulunmadığı gibi icra dairesine böyle bir yükümlülüğün getirilmesinin de mümkün olmadığı, aksi durumun kabulünün kişisel verilerin korunması kuralının ihlali sonucunu doğuracağı gerekçesiyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayet eden-alacaklı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri
İstinaf dilekçesini tekrarla kararın bozulmasını talep etmiştir.

C. Gerekçe

  1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
    Uyuşmazlık, memur muamelesini şikayet olup, borçlunun pasif taşınmaz sorgusunun yapılması isteminin reddine dair memur işleminin kaldırılması ve taleplerinin kabulüne karar verilmesi istemine ilişkindir.
  2. İlgili Hukuk
    6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (6100 sayılı Kanun) 369 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371 inci maddeleri, İcra İflas Kanunu’nun 8/a, 78 ile 94. maddesi, 6698 sayılı Kanun’un 3/1-d ve 28/1-d maddesi.
  3. Değerlendirme
    1.Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2.Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup şikayet eden-alacaklı vekili tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR
Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanun’un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,