18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ihtiyati haciz aşamasında yakalama

T.C.
KAYSERİ
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

  1. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2022/1615
KARAR NO : 2022/1765

“…Dairemizce yapılan değerlendirmede; Yozgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/280 Esas sayılı dosyasında davalı alacaklı tarafından açılan tasarrufun iptali davasında 66AR118 Plakalı araç üzerine ihtiyati haciz kararı verildiği, bu kararın Yozgat İcra Müdürlüğünün 2022/5262 Esas sayılı dosyasında işleme konulduğu, icra müdürlüğünce ihtiyati haciz işleminin işlendiği, daha sonra alacaklı vekilinin talebi üzerine bu araç üzerine yakalama şerhi konulmuş ise de, Yozgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmekte olan tasarrufun iptali davasında henüz karar verilmediği, mahkemece verilen ihtiyati haciz kararında da araç üzerine yakalama konulmasına ilişkin bir karar bulunmadığından ihtiyati haciz kararı kesin hacze dönüşmediğinden araç üzerine yakalama şerhi konulamayacağından mahkemece şikayetin kabulü ile icra müdürlüğünün işleminin iptali ve yakalama şerhinin kaldırılmasına ilişkin kararı yerinde olduğundan dosya kapsamı ve ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında mahkemenin vaka ve hukuki değerlendirilmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık olmadığı ve hükümde kamu düzenine aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından davalı vekilinin istinaf başvurusunun HMK’nun 353/1-b-1 maddesi gereğince esastan reddine karar vermek gerekmiş ….1