20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Ödeme emri tebliğ edilmeden ihtiyati hacizden feragat edildiğinden tahsil harcı alınamaz

12. Hukuk Dairesi         2013/19357 E.  ,  2013/28894 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Bakırköy 4. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 12/04/2013
NUMARASI : 2013/404-2013/544

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için  Tetkik Hakimi tarafından  düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte; alacaklının, borçluya ödeme emrinin tebliğinden önce ihtiyati hacizden vazgeçtiklerini, icra müdürlüğünden ihtiyati hacizlerin kaldırılmasını talep ettiklerinde, %4,55 oranında tahsil harcı alındığını belirterek müdürlük işleminin iptali ile kesilen harcın iadesini talep etmiştir. Mahkemece şikayetin reddine karar verilmiştir.
İcra takiplerinde takip çıkışı üzerinden 492 sayılı Harçlar Kanunu’na ekli (1) sayılı tarifenin B/I- 3. fıkrasına  ve takip safhalarına göre tahsil harcı alınır ancak bu tahsil harcının doğabilmesi için takibin o safhasının yerine getirilmesi gerekir.( Ödeme veya icra emrinin tebliği, haciz işleminin yapılması veya satış işleminin kesinleşmesi gibi) Ödeme emri veya icra emrinin tebliğe çıkarılması fakat tebliğ edilmesinden önce yapılan ödemelerden ve icra takibinden vazgeçme halinde tahsil harcı almak mümkün değildir. (HİGM 20.02.1989 T. 8385 sayılı genelgesi) 492 sayılı Harçlar Kanunu’na  göre tahsil harcı alacağının doğması için ödeme veya icra emrinin tebliği gereklidir
Ödeme emri veya icra emrinin tebliğinden önce yapılan ödemelerden tahsil harcı alınmaz. 492 Sayılı harçlar kanuna ekli I sayılı tarifenin icra iflas harçları B bölümünün I-3 maddesindeki tahsil harcının ancak ödeme emri veya icra emri tebliğinden sonraki işlemler nedeniyle alınacağı öngörülmüştür. (12. HD 10.03.2003 T 1505 – 4760 Sayılı ilamı)
Somut olayda; 04.03.2013 tarihinde ihtiyati hacizden feragat edilmiş olup, borçluya ödeme emri 05.03.2013 tarihinde tebliğ edilmiştir. Ödeme emri tebliğ edilmeden  ihtiyati hacizden feragat edildiğinden tahsil harcı alınamaz . Bu durumda mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ  : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.09.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.