25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okullarının tüzel kişiliği var mı ? Harçtan Muaf mı?

7. Hukuk Dairesi         2014/18391 E.  ,  2015/15764 K.

“Öğretmenevi Müdürlüğü’nü göstermesi temsilde hata olarak kabul edilmeli, mahkemece davayı Milli Eğitim Bakanlığı’na yöneltmesi için davacıya usulüne uygun olarak bir süre verilmeli ve bu eksiklik giderildikten taraf teşkili sağlandıktan sonra sonucuna göre Bakanlığın harçtan muaf olduğu da gözetilmek suretiyle bir karar verilmelidir.”

“İçtihat Metni”

Asliye Hukuk Mahkemesi
(İş Mahkemesi Sıfatıyla)
Dava Türü : Alacak

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
Davacı, … Öğretmenevinde işçi olarak çalışırken emekli olduğunu, kıdem tazminatının eksik ödendiğini, fazla çalışmalarının karşılığının ise ödenmediğini belirterek kıdem tazminatı ve fazla çalışma ücreti alacağının tahsilini talep etmiştir.
Davalı, davanın reddini istemiştir.
Taraflar arasında, davacının davada husumeti doğru kişiye yöneltip yöneltmediği konusunda uyuşmazlık vardır.
3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 37. maddesinin a) bendine göre Milli Eğitim Bakanlığı’nın birimlerinden olan Öğretmenevi Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın görevleri arasında öğretmenevleri, öğretmen lokalleri, öğretmen eğitim merkezi ve tatil köyleri ile diğer sosyal tesisleri açmak, kurmak, bu tesislerin yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek bulunmaktadır. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenevleri, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönetmeliği’nin 6. maddesine göre, öğretmenevi/öğretmenevi ve akşam sanat okulları, sosyal tesisler ile öğretmenevi/öğretmenevi ve akşam sanat okullarına bağlı olarak öğretmen lokali, milli eğitim müdürlüğünün teklifi, valiliğin uygun görüşü ve bakanlık onayı ile açılır ve kapanır. Bu durumda, öğretmenevleri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olduğundan, öğretmenevine yönelik davanın da Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine açılması gerekmektedir.
Somut olayda, davacı dava dilekçesinde davalı olarak … Öğretmenevi Müdürlüğü’nü temsilen …’ni göstermiştir. Dava dilekçesinde davalı olarak gösterilen … Öğretmenevi Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olup, tüzel kişiliği yoktur. Ayrıca davacının çalıştığı işyerinin Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı olması nedeniyle bu işyerini …’nin temsil yetkisi de yoktur. Ancak davacının dava dilekçesinde çalıştığı işyeri olan … Öğretmenevi Müdürlüğü’nü davalı olarak göstermesi davanın husumet yokluğundan reddini gerektirmez. Davacının dava dilekçesinde davalı olarak … Öğretmenevi Müdürlüğü’nü göstermesi temsilde hata olarak kabul edilmeli, mahkemece davayı Milli Eğitim Bakanlığı’na yöneltmesi için davacıya usulüne uygun olarak bir süre verilmeli ve bu eksiklik giderildikten taraf teşkili sağlandıktan sonra sonucuna göre Bakanlığın harçtan muaf olduğu da gözetilmek suretiyle bir karar verilmelidir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, 17.09.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.