21 Şubat 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İNFAZ EDİLEN DOSYADAN EK TAKİP YAPILMAZ

  1. Hukuk Dairesi 2018/14677 E. , 2018/12649 K.

“……mahkemece, ilama dayalı takip dosyasındaki alacağın tahsil edildiği ve dosyanın kapatıldığı nedenle aynı icra dosyası yerine başka dosyadan bakiye alacağın tahsil edilmesinde hakkın kötüye kullanılması anlamında bir işlem olmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine dair verilen karar usul ve yasaya uygun olup……”
MAHKEMESİ:İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 08/02/2017 tarihli ve 2015/5392 Esas – 2017/6547 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından … 14. İcra Müdürlüğünün 2013/17707 Esas sayılı dosyası ile başlatılan takipte borçlunun icra mahkemesine başvurusunda; dayanak ilamın düzeltilerek onandığını, düzeltilerek onama ilamı ile icra inkar tazminatı miktarının arttırıldığını ve arttırılan kısmın bu kez … 2. İcra Müdürlüğünün 2014/4531 Esas sayılı dosyası ile takibe konulduğunu belirterek mükerrer takibin iptaline karar verilmesini istediği, mahkemece, şikayetin reddine karar verildiği, borçlunun temyizi üzerine Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 08/05/2017 tarihli 2015/5392 Esas -2017/6547 Karar sayılı ilamı ile; miktarı artırılan icra inkar tazminatı alacağı için önceki dosyadan takibe devam olanağı bulunduğundan ikinci takibin iptali gerektiğinden bahisle mahkeme kararının bozulduğu görülmektedir.Somut olayda takibin başlatıldığı ilk icra dosyasının infaz edildiği, borçlunun da 12/11/2014 havale tarihli beyan dilekçesinde bu hususu kabul ettiği anlaşılmıştır.
O halde; mahkemece, ilama dayalı takip dosyasındaki alacağın tahsil edildiği ve dosyanın kapatıldığı nedenle aynı icra dosyası yerine başka dosyadan bakiye alacağın tahsil edilmesinde hakkın kötüye kullanılması anlamında bir işlem olmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine dair verilen karar usul ve yasaya uygun olup kararın onanması gerekirken bozma kararı verildiği anlaşılmakla, alacaklının karar düzeltme talebinin kabulü gerekmiştir.SONUÇ: Alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü ile Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 08.05.2017 tarihli ve 2015/5392 esas -2017/6547 karar sayılı bozma ilamının KALDIRILMASINA, Gebze İcra Hukuk Mahkemesinin 13/11/2014 tarihli ve 2014/550 Esas- 2014/619 Karar sayılı kararının İİK’nin 366. ve HUMK’nin 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, 03/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.