24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

KAYMAKAMLIK MÜDAHALENİN MENİ KARARLARININ İNFAZI KAYMAKAMLIĞA , MASRAFLARIN TAKİBİ İCRA MÜDÜRLÜNE AİTTİR

12. Hukuk Dairesi         2009/2393 E.  ,  2009/10477 K.

3091 Sayılı Kanunun 2.maddesi gereğince verilen 29.1.2004 tarih ve 2004/3 sayılı tecavüz ve müdahalenin meni kararı, ilamlı takibe konu yapılarak borçluya icra emri gönderilmiştir. Anılan yasa uyarınca verilen müdahalenin men’ine dair kararların infazı, idari makamlara aittir. Ancak, alacaklının yetkili mercii nezdinde yapılan ve belgelenen bu iş nedeniyle yaptığı masrafların, aynı kanunun 17/5-2 maddesine göre icra daireleri kanalı ile tahsili mümkündür.

MAHKEMESİ : KDZ.Ereğli 1. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 03/12/2008
NUMARASI : 2008/103-2008/161

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Karadeniz Ereğlisi Kaymakamlığı’nın 3091 Sayılı Kanunun 2.maddesi gereğince verilen 29.1.2004 tarih ve 2004/3 sayılı tecavüz ve müdahalenin meni kararı, ilamlı takibe konu yapılarak borçluya icra emri gönderilmiştir. Anılan yasa uyarınca verilen müdahalenin men’ine dair kararların infazı, idari makamlara aittir. Ancak, alacaklının yetkili mercii nezdinde yapılan ve belgelenen bu iş nedeniyle yaptığı masrafların, aynı kanunun 17/5-2 maddesine göre icra daireleri kanalı ile tahsili mümkündür.
Açıklanan nedenlerle, mahkemece, şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, icra müdürlüğünce infaz işleminin yapıldığı ve davanın konusuz kaldığından bahisle esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair hüküm tesisi isabetsizdir.  
SONUÇ :Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 12/05/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.