23 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

KDV’nin verilen süre içinde ödenmemesi hali, 23.03.1955 tarihli ve 1/5 sayılı içtihadı birleştirme kararı gereğince ihaleyi icra müdürü kaldırır

12. Hukuk Dairesi         2013/12903 E.  ,  2013/21875 K.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte, ipotekli taşınmazın 28/05/2004 tarihinde alacaklıya alacağa mahsuben ihale edildiği, alacaklının, 03/07/2012 tarihli tescil belgesi verilmesi talebinin reddine ilişkin icra müdürlüğü işleminin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre, müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar katma değer vergisine tabidir. Satışlar, memurlukça açık artırma usulü ile yapılmaktadır. Satışın yapıldığı yer, müzayede mahalli durumundadır. Verginin alınması için, satış nerede yapılırsa yapılsın açık artırma ile yapılması yeterlidir. Satışın yapılması ile vergiyi doğuran olay meydana gelmekle, kesin satış bedeli de verginin matrahını teşkil etmektedir. Satış kesinleşmeden, katma değer vergisi borcunu ödeme yükümlülüğü doğmaz. Damga vergisi ve tellaliye harcı için de aynı kural geçerlidir. Sözü edilen nitelikteki bedellerin yatırılması gereken zaman, yukarıdaki kurala göre gerçekleştikten sonra, verilen süre içinde ödenmemesi hali, 23.03.1955 tarihli ve 1/5 sayılı içtihadı birleştirme kararı gereğince, ihalenin satış memurluğunca kaldırılması nedenini oluşturur. 
Somut olayda, alacaklı-alıcıya ihalenin kesinleşmesinden sonra katma değer vergisi ve damga vergisinin yatırılması için süre verilmediği görülmektedir. Bu durumda, mahkemece, icra müdürlüğüne, bu bedellerin yatırılması için ihale alıcısı alacaklıya süre verilmesi ve verilen süre içinde ödenmemesi halinde yukarıda belirtilen içtihadı birleştirme kararı gereğince işlem yapılması yönünde talimat verilmesi şeklinde karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin reddi isabetsizdir.
Öte yandan HMK’nun 297. maddesinin (1). fıkrasının (e) bendi gereği hükümde “gerekçeli kararın yazıldığı tarihin” yer alması zorunlu olup, kanunun bu emredici hükmüne aykırı davranılması da doğru bulunmamıştır.
SONUÇ  :Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.06.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.