13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Kira tespiti ilamına dayanarak kira alacakları yönünden ilamlı takip yapılamaz

8. Hukuk Dairesi         2014/13066 E.  ,  2015/13018 K.

Eda hükmü içermeyen tespit ilamına dayanak ilamlı takip yapılamaz.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Takibin iptali

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:


KARAR

Borçlu vekili şikayet dilekçesinde, davalı alacaklı tarafından kira tespiti ilamına ilişkin olarak müvekkili aleyhine başlatılan icra takibinde stopaj vergisinin mükerrer olarak istendiğini, stopaj parasının kiracı tarafından yatırılmasının yasal zorunluluk olduğunu borçlarının olmadığını, borca ve faize itiraz ettiklerini bildirerek başlatılan takibin iptalini talep etmiş, mahkemece şikayet reddedilmiştir.
Takip dayanağı ilam,…… Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2011/1117 Esas, 2012/432 Karar sayılı mecurun kirasının 950,000 TL’ya yükseltilmesine dair kira tespiti ilamı olup, eda hükmü içermemektedir. İcra takibinde sadece geçmiş aylar kira farkı talep edilmiş olup ilam vekalet ücreti ve yargılama gideri istemi bulunmamaktadır. Eda hükmü içermeyen tespit ilamına dayanak ilamlı takip yapılamaz.
Borçlu vekili farklı nedenlerle takibin iptalini talep etmiş ise de netice-i talep olarak takibin iptalini istediğinden açıklanan nedenlerle takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kubulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve peşin alınan harcın istek halinde iadesine 11.06.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.