20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Tahliye edilen taşınmaza borçlu tekrar girerse

12. Hukuk Dairesi         2013/5400 E.  ,  2013/10164 K.

İ.İ.K.nun 26. maddesinde; “Bir taşınmaz veya bir geminin tahliye ve teslimine dair olan ilam icra dairesine verilince icra müdürü 24. maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde hükmolunan şeyin teslimini emreder.
 Borçlu taşınmazı veya gemiyi işgal etmekte iken bu emri tutmazsa, ilamın hükmü zorla icra olunur.
Alacaklıya teslim olunan taşınmaza veya gemiye haklı bir sebep olmaksızın tekrar giren borçlu ayrıca hükme hacet kalmadan zorla çıkarılır…” hükmü yer almaktadır.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İstanbul 5. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 12/06/2012
NUMARASI : 2011/2243-2012/854

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21.05.2002 tarih ve 2001/547E. 2002/230 K. sayılı ilamına dayalı olarak ilamlı icra takibine başlandığı, anılan ilam doğrultusunda alacaklı vekilince 09.12.2011 tarihli taleple icra müdürlüğünden taşınmazın tahliyesinin talep olunduğu, ancak müdürlükçe, borçlunun takibin iptaline yönelik icra mahkemesine dava açtığı, söz konusu davanın neticesinin dosyaya ibraz edilmediği gerekçesiyle alacaklının talebinin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
İ.İ.K.nun 26. maddesinde; “Bir taşınmaz veya bir geminin tahliye ve teslimine dair olan ilam icra dairesine verilince icra müdürü 24. maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde hükmolunan şeyin teslimini emreder.
 Borçlu taşınmazı veya gemiyi işgal etmekte iken bu emri tutmazsa, ilamın hükmü zorla icra olunur.
Alacaklıya teslim olunan taşınmaza veya gemiye haklı bir sebep olmaksızın tekrar giren borçlu ayrıca hükme hacet kalmadan zorla çıkarılır…” hükmü yer almaktadır.

Diğer yandan ilamların infaz edilecek kısmı, hüküm bölümü olup, hükmün içeriğinin aynen infazı zorunludur. Gerek icra dairesi ve gerekse sınırlı yetkili icra mahkemesi ilamın infaz edilecek kısmını yorum yolu ile belirleme yetkisine sahip değildir (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08.10.1997 tarih ve 1997/12-517 E. -1997/776 K.; 22.03.2006 gün ve 2006/12-92 E.-2006/85 K.; 25.06.2008 gün ve 2008/12-451 E.- 2008/453 K. Sayılı ilamları).
Somut olayda; takip dayanağı İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21.05.2002 tarih ve 2001/547 E. 2002/230 K. sayılı ilamının hüküm bölümünün birinci fıkrasında; “… taşınmaza davalının vaki müdahalesinin men’ine ve taşınmazdan tahliyesine” şeklinde hüküm verildiği ve borçlunun icranın geri bırakılması yönünde bir karar da ibraz etmediği anlaşılmakla, mahkemece yukarıda anılan yasa maddesi uyarınca ilamın aynen infazına ve müdürlük işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ  : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19/03/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.