24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ HARÇ


8. Hukuk Dairesi         2016/7326 E.  ,  2016/17282 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (İcra Hukuk)
DAVA TÜRÜ : Şikayet

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:


KARAR

Borçlu vekili, İcra Dairesi’nden icranın geri bırakılması kararı getirmek üzere teminatsız olarak mehil verilmesinin talep edildiğini, mehil talebinin reddedildiğini alacaklının talebi üzerine, Hanak Ziraat Bankası Şubesi’ndeki kamu hesabına haciz konulduğunu belirterek kamu hizmetinin aksamaması için, banka hesabına konulan haczin kaldırılmasını talep etmiştir.
Mahkemece, İcra İflas Kanunu’nun 36/2. maddesi ile borçlunun Devlet veya adli yardımdan yararlanan kimse olması halinde teminat gösterme zorunluluğunun bulunmadığının hükme bağlandığı, borçlunun … Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak Kaymakamlık makamını temsil ettiği, İİK’nun 36/2 maddesinin somut olayda uygulanması gerektiği gerekçesi ile şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmiş, hüküm alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Köylere Hizmet Götürme Birliği 53155 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu 18. madde ve devamında düzenlenmiş olup, yargı harç ve teminatlarından muaf olduğuna dair bir düzenleme bulunmadığı gibi, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında da yer almadığından, teminatsız olarak mehil ve tehiri-icra kararı verilmesi mümkün değildir. Bu nedenle şikayetin reddi gerekirken kabulü doğru değildir.
Kaldı ki; borçlu vekilinin talebi banka hesaplarına konulan haczin kaldırılmasına ilişkin olup, talep aşılarak takibin iptaline karar verilmesi doğru değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA; taraflarca İİK’nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine 29,20 TL peşin harcın temyiz edene iadesine, 20.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.