24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

MEHİL VESİKASI VERİLDİKTEN SONRA HACİZLER KALDIRILABİLİR

borçlu tarafından, dosya borcunun tamamı (asıl alacak ve fer’ileri) icra dairesine depo edilmiş olmakla, mahkemece, aşkın hale gelen hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken,

12. Hukuk Dairesi         2018/6741 E.  ,  2019/7109 K.

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından başlatılan ilamlı icra takibinde, borçlu icra mahkemesine yaptığı başvuruda; takibe konu ilamı, tehir-i icra istemli olarak temyiz ederek, dosya alacağına yetecek miktarda nakit paranın teminat olarak yatırılmasına rağmen icra müdürlüğünce araçları üzerindeki hacizlerin kaldırılmasına dair taleplerinin reddedildiğini ileri sürerek icra müdürlüğü kararının kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece istemin reddine karar verildiği görülmektedir.
Somut olayda, alacaklı tarafından başlatılan ilamlı icra takibinde, borçlunun 28.01.2016 tarihinde takibe konu ilamı tehir-i icra talepli temyiz ettiğine dair derkenar dilekçeyi icra dairesine sunarak, icra müdürlüğünce hesaplanan dosya borcunun tamamını nakten yatırması üzerine, icra müdürlüğünce 28.01.2016 tarihinde mehil vesikası düzenlendiği, borçlunun, aynı tarihte icra müdürlüğünden dosyada bulunan hacizlerin kaldırılmasını talep ettiği, icra müdürlüğünün 28.01.2016 tarihli kararı ile; “haciz fekleri konusunda dosya alacağının tamamını karşılayan ve her an paraya çevrilebilir muteber kesin banka teminat mektubu verilmesi veyahutta nakit teminat yatırılması halinde, alacaklı tarafından takibe devam edilemeyeceği gibi, mevcut hacizlerde taşkın hale geleceğinden ve hacizlerin devam etmesinde alacaklının hukuki yararının bulunmayacağından, borçlu tarafın ticaret yaptığı da nazara alınarak talebin kabulü ile masraf yatırılması halinde banka hacizlerinin kaldırılmasına, ancak dosyanın Yargıtay’dan dönüş safhasının daha uzun olabileceği neticesi ile araç üzerindeki hacizlerin devamına karar verildiği”, borçlunun iş bu karara karşı şikayet yoluna başvurması üzerine, mahkemece de şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.
İİK’nun 36. maddesi gereğince; ilâmı temyiz eden borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehin veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehin veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise icranın geri bırakılması için Yargıtay’dan karar alınmak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir.
İİK’nun 85/1. maddesi uyarınca; borçlunun mal ve haklarından, alacaklının ana para, faiz ve masraflar dahil tüm alacağına yetecek miktarı haczolunur. Aynı maddenin son fıkrası uyarınca ise, icra memurunun haciz koyarken alacaklı ve borçlunun menfaatlerini gözetmesi gerekir.
Yargıtay’dan tehiri icra kararı alabilmek üzere icra müdürlüğü tarafından mehil verilebilmesi için ibraz edilen teminat mektubu veya yatırılan nakdi teminat, ödeme yerine geçmez ise de, borçlu tarafından yatırılan teminatın, yatırıldığı tarih itibari ile icra takip dosyası alacağını tüm fer’ileri ile birlikte karşılaması halinde, mevcut hacizlerin aşkın hale geleceği kuşkusuz olduğu gibi, hacizlerin devam etmesi İİK’nun 85/son maddesiyle de bağdaşmayacaktır.
Şu hale göre; borçlu tarafından, dosya borcunun tamamı (asıl alacak ve fer’ileri) icra dairesine depo edilmiş olmakla, mahkemece, aşkın hale gelen hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.04.2019 gününde oy birliğiyle karar verildi