20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İcra müdürü kendi verdiği karardan dönebilir mi ?

12. Hukuk Dairesi         2016/19215 E.  ,  2017/10955 K.

İcra müdürü kendi verdiği karardan dönemez ise de, bilahare, daha önce verdiği kararın dosya kapsamı ve yasa hükmüne uygun olmadığını fark edip, onun yerine yasaya uygun olan kararı vermesine engel bir düzenleme de bulunmamaktadır.

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Dosyanın infazen işlemden kaldırıldıktan sonra icra müdürlüğünce tekrar dosyanın işleme alındığı ve dosya kapak hesabı çıkarıldığı, borçlu tarafından, yapılan hesap üzerine ortaya çıkan bakiye borç nedeniyle mal varlığı üzerine haciz konulduğu ileri sürülerek konulan hacizlerin iptali amacıyla icra mahkemesine başvurulduğu, mahkemece, dosyanın infaz edildiğine ilişkin 16/03/2016 tarihli karardan icra müdürlüğünce kendiliğinden dönülemeyeceği gerekçesiyle evrak üzerinde şikayetin kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır.
İcra müdürü kendi verdiği karardan dönemez ise de, bilahare, daha önce verdiği kararın dosya kapsamı ve yasa hükmüne uygun olmadığını fark edip, onun yerine yasaya uygun olan kararı vermesine engel bir düzenleme de bulunmamaktadır.
O halde mahkemece, dosyanın bilirkişiye tevdi ile Yargıtay denetimine elverişli rapor alınarak dosya borcunun sona erip ermediğinin tespiti ile sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, evrak üzerinde ve eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19/09/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.