20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Mülkiyeti muhafaza takibinin sıra cetvelindeki yeri

T.C.
YARGITAY
23. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2016/3168
KARAR NO : 2019/981 Y A R G I T A Y İ L A M I

ilk üç sıradaki mülkiyeti muhafaza ve rehinli alacak yönünden yapılan sıralamada usulsüzlük olmadığı, 4. sırada yer alan kambiyo alacağına para kalmadığı, ilk üç sırada mevcut alacaklılara nitelikleri itibari ile garameten taksim yolu ile amme alacağının katılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.
Kararı, şikayetçi vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, şikayetçi vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 13. İcra Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde şikayetçi vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
-K A R A R-
Şikayetçi vekili, İstanbul Anadolu 7. İcra Müdürlüğünün 2012/2598 Esas sayılı dosyasıda düzenlenen 17.06.2015 tarihli sıra cetvelinde rüçhanlı alacaklı olarak 1. sırada belirtilen mülkiyeti muhafaza alacağı ve 4. sıradaki kambiyo alacağının davacı idarenin alacağından önce olmasının hatalı olduğunu ileri sürerek, sıra cetvelinde müvekkilinin alacağının amme alacağı olduğu göz önünde tutularak yeniden düzenlenmesini ve paylaştırmada önceki alacaklılarla garameten paylaştırmanın yapılmasını şikayet ve talep etmiştir.
Şikayet olunanlar vekilleri, cevap vermemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, ilk üç sıradaki mülkiyeti muhafaza ve rehinli alacak yönünden yapılan sıralamada usulsüzlük olmadığı, 4. sırada yer alan kambiyo alacağına para kalmadığı, ilk üç sırada mevcut alacaklılara nitelikleri itibari ile garameten taksim yolu ile amme alacağının katılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.
Kararı, şikayetçi vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, şikayetçi vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, şikayetçi vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan İcra Mahkemesi kararının İİK’nın 366. maddesi uyarınca ONANMASINA, 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 13/j maddesi gereğince şikayetiçiden harç alınmasına yer olmadığına, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 13.03.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.