20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Mülkiyeti muhafazalı olan aracın satıcısı tarafından haczettirmesinin sonuçları

 

YARGITAY 12 HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 2016/4166 KARAR NO : 2019/3922

satışa konu mülkiyeti muhafazalı olan araçın satıcısı tarafından semen alacağı için haczedilmesi durumunda mülkiyeti muhafaza hakkından vazgeçmiş olacağı, ancak semen alacağının bu mülkiyeti muhafaza konusu malın satış bedelinden rüçhanlı yer tutmaya devam edeceği, satış bedelinin mülkiyeti muhafaza alacağından dolayı rüçhanlı olarak davalı ……………….. Gökkurt’a ayrılmasında bir isabetsizlik bulunmadığı

Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ : Balıkesir(Kapatılan) 2. İcra Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki sıra cetvelindeki sıraya şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde şikayetçi vekilinin temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R –
Şikayetçi vekili; vergi borcu bulunan mükellef ………… Güneş’in maliki bulunduğu 10 R 1777 plakalı araç üzerine vergi borcu hakkında takip yapılarak 23.12.2013 tarihinde haciz konulduğunu, söz konusu aracın satıldığını ve alacaklı Kepsut Mal Müdürlüğüne tebliğ edilen 22.01.2016 sayılı kararla aracın tüm bakiye satış bedelinin mülkiyet alacağına istinaden ………………Gökkurt’a ödenmesine, bu nedenle diğer alacaklılara ödeme yapılmasına yer olmadığına karar verildiğini, bu kararın kanuna aykırı olduğunu, cebren satılan aracın trafik kaydı takyidat listesi incelendiğinde ……………. Gökkurt’un başlattığı ve haciz koyduğu bir takip dosyasının olmadığını ileri sürerek sıra cetvelinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Şikayet olunan; alacağının imtiyazlı olduğunu, sıra cetvelinin usulüne uygun olduğunu savunarak şikayetin reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamında; satışa konu mülkiyeti muhafazalı olan araçın satıcısı tarafından semen alacağı için haczedilmesi durumunda mülkiyeti muhafaza hakkından vazgeçmiş olacağı, ancak semen alacağının bu mülkiyeti muhafaza konusu malın satış bedelinden rüçhanlı yer tutmaya devam edeceği, satış bedelinin mülkiyeti muhafaza alacağından dolayı rüçhanlı olarak davalı ……………….. Gökkurt’a ayrılmasında bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.
Kararı şikayetçi vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre şikayetçi vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle şikayetçi vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan İcra Mahkemesi kararının İİK’nın 366. maddesi uyarınca hükmün ONANMASINA, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 13/j maddesi uyarınca şikayetçiden harç alınmasına yer olmadığına, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 30.09.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.