4 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK’NUN 36. MADDESİ GEREĞİNCE TAŞINMAZIN TEMİNATI HACİZLERİN KALDIRILMASINI SAĞLAMAZ

12. Hukuk Dairesi         2018/5203 E.  ,  2019/1342 K.

İİK’nun 36. maddesi gereğince, icranın tehiri için taşınmaz teminat olarak gösterilebilir ise de, taşınmazın (taşınmazların) satışı halinde, satış bedelinin, dosya borcunu ferileri ile birlikte karşılayıp karşılamayacağı belli değildir. Bu durumda, teminat olarak taşınmazın (taşınmazların) gösterilmesi halinde, bu teminatın hacizlerin kaldırılmasını sağlamayacağının kabulü gerekir.

“İçtihat Metni”

Yazıyı görüntüle

…….

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlu icra mahkemesine başvurusunda; dayanak ilamı tehiri icra talebiyle temyiz ettiğini, dosya borcunu teminat altına alan 1.954.000.00 TL bedelli teminat göstererek mehil vesikası aldığını, teminat miktarı borcu karşılamasına rağmen banka hesaplarına, taşınır ve taşınmaz mallarına haciz konulduğunu ileri sürerek hacizlerin kaldırılmasını talep etmiş, mahkemece; İİK’nun 36. maddesi uyarınca borca yeter miktarda 1.954.000.00 TL bedelli teminat gösterildiği gerekçesi ile teminat gösterilen taşınmazlar dışındaki taşınır ve taşınmazlara konulan hacizler ile hesaplara konulan blokelerin kaldırılmasına karar verilmiştir.
İİK’nun 36. maddesi gereğince; ilâmı temyiz eden borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehin veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehin veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise, icranın geri bırakılması için Yargıtay’dan karar almak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir.
İİK’nun 36. maddesi gereğince, icranın tehiri için taşınmaz teminat olarak gösterilebilir ise de, taşınmazın (taşınmazların) satışı halinde, satış bedelinin, dosya borcunu ferileri ile birlikte karşılayıp karşılamayacağı belli değildir. Bu durumda, teminat olarak taşınmazın (taşınmazların) gösterilmesi halinde, bu teminatın hacizlerin kaldırılmasını sağlamayacağının kabulü gerekir.
Somut olayda, borçlu, mehil vesikası almak amacıyla nakit ya da kesin teminat mektubu sunmayıp, ……428 ada 6 parsel 16 nolu bağımsız bölüm ile 552 ada 30 parsel 16 nolu bağımsız bölüm ve 552 ada 30 parsel 17 nolu bağımsız bölümü borca teminat olarak göstermiştir.
Bu durumda, yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerektiğinden kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Alacaklıların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.02.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.