20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

3. KİŞİNİN 89/1 HACİZ İHBARNAMESİNDE BİLDİRDİĞİ PARANIN DOSYAYA İSTENEBİLMESİ VE 3. KİŞİNİN ZİMMETİNDE SAYILABİLMESİ İÇİN ADI GEÇENE 89/2 VE 89/3 HACİZ İHBARNAMELERİ GÖNDERİLMELİDİR.

12. Hukuk Dairesi         2015/30467 E.  ,  2016/7925 K.

İİK’nun 89. maddesinde düzenlenen bu usul tamamlanmadan, üçüncü kişiye tebliğ edilen birinci haciz ihbarnamesine itiraz edilmemesi nedeniyle, anılan ihbarnamede yazılı paranın icra dairesince, üçüncü kişiye çıkarılan muhtıra ile istenilmesi mümkün değildir. Bir diğer ifade ile 3. kişinin 89/1 haciz ihbarnamesinde bildirdiği paranın dosyaya istenebilmesi ve 3. kişinin zimmetinde sayılabilmesi için adı geçene 89/2 ve 89/3 haciz ihbarnameleri gönderilmelidir. Bu prosedür tamamlanmadan 3. kişinin borçluya ait olduğunu beyan ettiği alacak tutarının veya bu tutar ile gönderilen arasındaki fark bedelin dosyaya gönderilmesi istenemez.

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki üçüncü kişi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
İİK’nun 89. maddesi uyarınca; borçlunun üçüncü kişilerdeki alacağını haczeden icra dairesince, üçüncü kişiye bir haciz ihbarnamesi gönderilir.
Borçlunun üçüncü kişideki parası, birinci haciz ihbarnamesinin üçüncü kişiye tebliğ edildiği tarihte haczedilmiş sayılır. Üçüncü kişi, birinci haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde itiraz etmez ise, borç üçüncü kişininzimmetinde sayılır. Üçüncü kişiye ikinci haciz ihbarnamesi gönderilerek, 7 gün içinde itiraz edebileceği, aksi halde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi istenir. Üçüncü kişi, ikinci haciz ihbarnamesine de itiraz etmez ise, borcun zimmetinde sayılması kesinleşir. Bu durumda kendisine, üçüncü haciz ihbarnamesi gönderilerek, zimmetinde sayılması kesinleşen borcu, 15 gün içinde banka hesabına ödemesi veya aynı onbeş gün içinde takip alacaklısı aleyhine menfi tespit davası açması, aksi halde, zimmetinde sayılan borcu ödemeye zorlanacağı bildirilir. Üçüncü kişi 15 gün içinde dava açmaz ve zimmetinde sayılan borcu ödemez ise, icra dairesi, üçüncü kişininzimmetinde sayılan borca yetecek kadar mal veya parasını haczeder, satar ve elde edilen para ile takip alacaklısının alacağını öder.
İİK’nun 89. maddesinde düzenlenen bu usul tamamlanmadan, üçüncü kişiye tebliğ edilen birinci haciz ihbarnamesine itiraz edilmemesi nedeniyle, anılan ihbarnamede yazılı paranın icra dairesince, üçüncü kişiye çıkarılan muhtıra ile istenilmesi mümkün değildir. Bir diğer ifade ile 3. kişinin 89/1 haciz ihbarnamesinde bildirdiği paranın dosyaya istenebilmesi ve 3. kişinin zimmetinde sayılabilmesi için adı geçene 89/2 ve 89/3 haciz ihbarnameleri gönderilmelidir. Bu prosedür tamamlanmadan 3. kişinin borçluya ait olduğunu beyan ettiği alacak tutarının veya bu tutar ile gönderilen arasındaki fark bedelin dosyaya gönderilmesi istenemez.
Somut olayda, şikayetçi üçüncü kişiye 371.250,00 TL’lik borç için gönderilen birinci haciz ihbarnamesine verilen cevapta; borçlunun, ihbarnamenin tebliğ tarihi itibarı ile 3. kişi şirket nezdinde vadesi gelmiş 94.042,45 TL alacağının bulunduğunun ve haczin 3. sırada işlendiğinin bildirildiği, bilahare 3. kişi tarafından gönderilen 83.434,73 TL’nin sıra cetveli yapılmak üzere işbu icra takip dosyasına geldiği görülmektedir.
Bu durumda, henüz üçüncü kişiye yukarıda belirtilen ikinci ve üçüncü haciz ihbarnameleri gönderilmediğine göre; alacaklının başvurusu üzerine, borçlunun 3. kişinin bildirdiği borçluya ait vadesi gelmiş alacak miktarı ile 3. kişi tarafından dosyaya gönderilen bedel arasındaki farkı oluşturan 10.607,72 TL’nin icra takip dosyasına gönderilmesinin istenilmesine dair icra müdürlüğünün verdiği şikayete konu 01.06.2015 tarihli karar ve bu yönde 3. kişiye gönderilen aynı tarihli yazı usulsüz olup, yasaya aykırıdır. O halde, mahkemece, şikayetin kabulü yerine yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Üçüncü kişinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17/03/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.