20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ÖDEME/EMRİ TEBLİĞ EDİLMEZ İSE CEZAEVİ YAPI HARCI

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2010/7136
KARAR NO : 2010/18974
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Hazine vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Ödeme veya icra emri tebliğ edilmeden ödenen paralardan harç alınmaması gerekmektedir. Ancak, 2548 Sayılı Yasanın 1/1.maddesinin mutlak hükmü uyarınca, bu şekilde tahsil edilen paranın %2’si nispetinde cezaevi yapı harcı alınır (Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü 02.08.1969 gün ve 21111270-13-4/30738). İcraca her ne suretle olursa olsun tahsil edilen paralardan, ödeme veya icra emrinin tebliğ edilip edilmemesi ile mukayyet olmaksızın %2 nispetinde cezaevi yapı harcı alınır. (CGM.25.02.1957 gün ve 21111270 sayılı mütalaası)
Bu durumda; mahkemece, şikayete konu 22.05.2009 tarihli icra müdürü kararının tahsil harcı yönünden iptali ile yetinilenerek, cezaevi harcı hususundaki talebin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde şikayetin tümden kabulü isabetsizdir.
SONUÇ : Hazine vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 13.07.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.