20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

PAZARLIK SURETİ İLE SATIŞTA İHALENİN FESHİNDE GÖREVLİ MAHKEME

12. Hukuk Dairesi         2009/19223 E.  ,  2009/23589 K.

pazarlıkla satışı düzenleyen bir hükme İİK.da yer verilmemişdir. Bu nedenledirki İİK.nun 241.maddesine göre pazarlık sureti ile yapılan ihalede İİK.nun 244 madde delaleti ile açık artırma hükümlerinin uygulanmasına yasal imkan yoktur. (Nitekim Dairemiz 21.4.1992 T E 1991/10758 K : 5219 sayılı kararında yer alan aynı görüş HGK.8.11.1989 tarih E 12-413 K:583 sayılı kararında da benimsenmişdir.) Bu gibi durumlarda anlaşmazlığın genel hükümler dairesinde B.K. 225.ve onu izleyen maddelerine göre çözümlenmesi gerekir. Açıklanan nedenle, icra mahkemesinde pazarlık suretiyle yapılan ihalenin feshinin istenmesine yasal imkan bulunmadığından mahkemece, görevsizlik kararı verilmeksizin, istemin icra mahkemesi görevi dışında olduğundan ret kararı ile  yetinilmesi gerekir.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İzmir 10. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 11/03/2009
NUMARASI : 2008/536-2009/243

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
İİK.nun 241.madde 1.fıkrasında “Masaya ait mallar iflas idaresi marifetiyle açık artırma yahut alacaklılar karar verirlerse pazarlık suretiyle satılır, açıklamasına yer verilmiştir. Anılan yasanın 242-243 ve artırma suretiyle satışın şartlarını düzenleyen 244.maddelerinde açıkça İİK.nun 117,118,124,125,130,131,133,134 ve 135.maddelere atıfda bulunulduğu halde pazarlıkla satışı düzenleyen bir hükme İİK.da yer verilmemişdir. Bu nedenledirki İİK.nun 241.maddesine göre pazarlık sureti ile yapılan ihalede İİK.nun 244 madde delaleti ile açık artırma hükümlerinin uygulanmasına yasal imkan yoktur. (Nitekim Dairemiz 21.4.1992 T E 1991/10758 K : 5219 sayılı kararında yer alan aynı görüş HGK.8.11.1989 tarih E 12-413 K:583 sayılı kararında da benimsenmişdir.) Bu gibi durumlarda anlaşmazlığın genel hükümler dairesinde B.K. 225.ve onu izleyen maddelerine göre çözümlenmesi gerekir. Açıklanan nedenle, icra mahkemesinde pazarlık suretiyle yapılan ihalenin feshinin istenmesine yasal imkan bulunmadığından mahkemece, görevsizlik kararı verilmeksizin, istemin icra mahkemesi görevi dışında olduğundan ret kararı ile  yetinilmesi gerekir.
Bu kurallar ışığında somut olayın incelenmesinde; mahkemesinden talep edilen şey pazarlık suretiyle  İflas İdaresince gerçekleştirilen ihalenin feshi olmakla mahkemece ret kararı vermek gerekirken işin esasınında incelenerek ret kararı verilmesi isabetsiz isede sonuçda BK.266. maddeside gerekçe gösterilerek istem reddedildiğinden mahkeme kararının az yukarıda açıklanan nedenlerle onanması gerekmiştir.
SONUÇ  : Müşteki şirket vekilinin temyiz istemlerinin reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 15.60 TL onama harcı alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına,  24.11.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.