24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

MAHALLİNDE SATIŞTA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN TESLİMDE MALIN YERİNDE OLMAMASINDA SORUMLULUĞU

12. Hukuk Dairesi         2013/29078 E.  ,  2013/35008 K.

alıcının; malın yok olmasına ya da zarar görmesine neden olmuş kişiler hakkında genel mahkemelerde tazminat davası açma hakkı bulunduğu gibi, malın korunmasındakusuru bulunan icra dairesi görevlileri hakkında da idare aleyhine tazminat davası açma hakkı vardır (İİK 5. mad.). Bu itibarla koruma görevinde olanların yasalarla düzenlenmiş hukuki ve cezai sorumlulukları bulunmaktadır. 

MAHKEMESİ : Bursa 6. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 21/05/2013
NUMARASI : 2013/320-2013/324

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı ve ihale alıcısı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için  Tetkik Hakimi tarafından  düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
11.10.2012 tarihinde yapılan ihalede, menkulleri  alan şikayetçi,  ihalenin kesinleşmesi üzerine,  ihale konusu menkulün teslimi talebinin, icra müdürlüğünce mahallinde olmadığından bahisle yerine getirilemediğini belirterek, ihalenin feshi ile yatırdığı paraların iadesi istemi ile icra mahkemesine başvurmuş, mahkemece, davanın kabulü ile ihalenin feshine  karar  verilmiştir.
Menkul bir malı ihalede satın alan kişi, o malın mülkiyetini ihale anında kazanır (B.K. 279. maddesi). İhale ile mülkiyet alıcıya geçerse de satılan mal ihale kesinleşmeden alıcıya teslim olunmaz (İİK 118/1-c-3. md.). Artırma ile yapılan satışlarda, mülkiyet ihale ile alıcıya geçtiğinden, bu andan itibaren mal fiilen teslim edilmemiş olsa dahimalın nef’i ve hasar da alıcıya ait olacağından, mal teslim edilinceye kadar malın kıymetinin çoğalmasından, malın semerelerinden alıcı yararlanır; ya da telef olmasına, zararlı sonuçlarına katlanır. Artırma şartnamesinde açık bir taahhüdün bulunması veya artırmaya katılanlara karşı hile yapılmış olması halleri müstesna (ayrık) olmak üzere, satıcının zapta karşı teminat (BK 214-218. maddeleri) ve satılanın ayıplı olmasından dolayı bir tekeffül borcu (BK 219-231. maddeleri) yoktur. Bu gibi durumlarda, alıcının; malın yok olmasına ya da zarar görmesine neden olmuş kişiler hakkında genel mahkemelerde tazminat davası açma hakkı bulunduğu gibi, malın korunmasındakusuru bulunan icra dairesi görevlileri hakkında da idare aleyhine tazminat davası açma hakkı vardır (İİK 5. mad.). Bu itibarla koruma görevinde olanların yasalarla düzenlenmiş hukuki ve cezai sorumlulukları bulunmaktadır. 
Somut olayda, ihale konusu menkulün mahallinde bulunamadığı için tesliminin imkansız hale geldiği tespit edildiğine göre menkulün kendisine bırakıldığı ve istenildiğinde teslimle yükümlü olan kişiler hakkında alıcının yukarıda açıklandığı üzere genel mahkemelere başvuru hakkı bulunmaktadır.
Açıklanan nedenlerle mahkemece, şikayetin reddi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ  : Alacaklının  temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre ihale alıcısının temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,  07.11.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.