18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

REHİN TİCARİ PLAKAYI KAPSAR

23. Hukuk Dairesi         2017/285 E.  ,  2020/3737 K.


MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde şikayetçi vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

-K A R A R-
Şikayetçi vekili, Bursa 14. İcra Müdürlüğünün 2011/13376 sayılı takip dosyasından ilk kez düzenlenen sıra cetvelinde müvekkilinin rehin alacaklısı olmasına rağmen sırada yer verilmemesi sebebiyle Bursa 8. İcra Hukuk Mahkemesinin 2014/200 Esas sayılı dosyasından yapılan şikayet üzerine derece kararının iptal edilerek müvekkil alacağının 1. Sıraya yükseltildiğini ancak 3. Kez düzenlenen sıra cetvelinde müvekkil alacağının tekrar 2. Sıraya indirildiğini ileri sürerek, 12.02.2015 tarihli sıra cetvelinin iptalini talep ve şikayet etmiştir.
Şikayet olunan vekili, müvekkili lehine tesis edilen rehin tarihinin daha önce olduğunu savunarak, şikayetin reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; şikayet olunan alacaklıya ait Bursa 10. İcra Müdürlüğünün 2012/371 Esas sayılı takip dosyasından 16 S 7122 plakalı aracın rehnedildiği, taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takibin kesinleştiği, ticari plaka taşıyan aracın 89.000 TL bedelle ihale edildiği, ticari plaka özel satış şekline tabi olsa da trafik siciline kayıtlı olduğundan taşınır üzerine konulan rehnin plakayıda kapsayacağının kabulünün gerekeceği, bu durumda rehin sözleşmesinin kapsamı ve tarihi nazara alındığında 12.02.2015 tarihli sıra cetvelinin iptalini gerektirir bir sebep bulunmadığı gerekçesiyle, şikayetin reddine karar verilmiştir.
Kararı, şikayetçi vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, şikayetçi vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, şikyetçi vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan İcra Mahkemesi kararının İİK’nın 366. maddesi uyarınca ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 23.11.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.