18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Satış Masrafı Satış talebinden itibaren hesaplanır

12. Hukuk Dairesi         2016/30797 E.  ,  2016/25246 K.

Satış bedelinin, tüm icra masraflarını değil, paraya çevirme ve paylaştırma giderlerini geçmesi yeterlidir. Satış talebinden ihale tarihine kadarki paraya çevirme ve paylaştırma giderlerinin hesaplamada dikkate alınması gerekir.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
1)Borçlunun 226 ada 1 parsele yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Şikayetçi borçlunun, sair fesih nedenleri yanında, ihale konusu 226 ada 1 parsel sayılı taşınmazın kaydındak…Ofisi lehine intifa hakkının 12.09.2015 tarihinde terkin edildiğini, buna rağmen satış ilanında gösterildiği için taşınmazın değerini düşürdüğünü ileri sürerek ihalenin feshine karar verilmesini istediği, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
İİK’nun 126/2. maddesine göre; “Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.”
Somut olayda, 14.09.2015 tarihli ihale satış ilanında 226 ada 1 parsel nolu taşınmazın özelliklerinde başlama tarihi 23.01.2014, süresi 4 yıl 10 ay 12 gün ve lehdarı …. Anonim Şirketi olan 23.01.2014 tarih- 844 yevmiye ile tapuda işli intifa hakkı bulunduğu belirtilmiş ise de satış ilanı hazırlanmadan önce 07.10.2015 tarihinde tapu müdürlüğünden celbedilen kaydında intifa hakkının olmadığı görülmüştür. Tapu kaydında bulunmayan taşınmaz yükünün satış ilanında gösterilmesi İİK’nun 126/2 maddesine aykırı olup, bu durum, alıcıları yanıltıcı, talebi ve talibi azaltıcı nitelikte olduğundan ihalenin feshini gerektirir.
O halde, mahkemece, ihale konusu 226 ada 1 parsel sayılı taşınmaz yönünden ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.
2)Alacaklının 7345 ada 4 parselde bulunan 15 nolu bağımsız bölüme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
İİK.nun 129. maddesinin ikinci fıkrasında “yukarıdaki fıkrada yazılı miktar elde edilmemişse taşınmaz en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde kırkını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alan çıkmazsa satış talebi düşer” düzenlemesine yer verilmiştir.
Satış bedelinin, tüm icra masraflarını değil, paraya çevirme ve paylaştırma giderlerini geçmesi yeterlidir. Satış talebinden ihale tarihine kadarki paraya çevirme ve paylaştırma giderlerinin hesaplamada dikkate alınması gerekir.
Somut olayda 7345 ada 4 parselde bulunan 15 nolu bağımsız bölümdeki taşınmazın muhammen bedeli 427.500,00 TL olup, muhammen bedelin %50’si 213.750,00 TL’dir. Oranlama sureti ile bulunan şikayete konu taşınmaz için yapılan satış masrafları toplamı 1.829,50 TL olduğundan, ihale bedeli olan 220.000,00 TL, muhammen bedelin %50’si ile satış masrafları toplamından fazladır.
O halde mahkemece, 7345 ada 4 parselde bulunan 15 nolu bağımsız bölüm yönünden ihalenin feshi isteminin reddi yerine taşınmazın muhammen bedelinin 472.500,00 TL olduğuna yönelik yanılgılı değerlendirme ile ihalenin feshine karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Tarafların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12/12/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.