24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

REHİNLİ ARACIN KAZAYA KARIŞMIŞ OLMASI HALİNDE ALACAKLININ REHİN HAKKI SİGORTA TAZMİNATI ÜZERİNDE DEVAM EDER

….6102 Sayılı TTK’nın 1456 maddesi “Sınırlı ayni hak ile takyit edilmiş bir mal üzerindeki, malike ait menfaat sigortalandığı takdirde, kanunda aksi öngörülmemişse, sınırlı ayni hak sahibinin hakkı sigorta tazminatı üzerinde de devam eder” hükmünü içermektedir. Bu durumda alacaklının rehin hakkı, sigorta tazminatı üzerinde devam edeceğinden…….

T.C.  YARGITAY  12. HUKUK DAİRESİ  E. 2015/10206 K. 2015/13585 T. 14.5.2015