20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

SATIŞ İSTEME VE AVANS YATIRMA SÜRESİNİN SON GÜNÜNÜN TATİLE DENK GELMESİ

12. Hukuk Dairesi         2018/13215 E.  ,  2019/5465 K.

örnek 6 nolu icra emrinin, borçlu şirkete, 21.01.2016 tarihinde tebliğ edildiği, yukarıda açıklandığı üzere icra emri tebliğinin usulüne uygun olduğu, 23.01.2017 tarihinde satış talebinde bulunularak aynı gün satış avansının yatırıldığı dosya kapsamında sabittir. Bölge Adliye Mahkemesi’nce 21.01.2016 tarihinde başlayan 1 yıllık sürenin son günü olan 21.01.2017 tarihinin Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle sürenin ilk iş günü olan 23.01.2017(pazaretesi) tarihine uzayacağı ve bu tarihte satış talebinde bulunularak satış avansının da yatırılması ile satış isteminin 1 yıllık sürede olduğu hususu gözden kaçırılarak 1 yıllık satış isteme süresinin geçmesi nedeniyle takibin düştüğü gerekçesiyle ihalenin feshi yönünde hüküm tesisi isabetesizdir.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçi borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, icra emri tebliğinin iade edilmesi işleminin yeterli araştırmaya dayanmaması nedeniyle aynı adrese 35.maddeye göre çıkarılan icra emri,kıymet takdiri, satış ilanı tebligatlarının usulsüz olduğunu, icra emri tebliğinden itibaren 1 yıl içinde satış talep edilmediğinden takibin düştüğünü, ipoetekli takipte koşulları oluşmamasına rağmen önce 6 nolu icra emrinin tebliğ edildiğini ileri sürerek, ihalenin feshi ve takibin iptali talebinde bulunulduğu, ilk derece mahkemesince icra takibinin iptaline yönelik şikayetin bu davadan tefriki ile iş bu davada ihalenin feshi şikayeti yönünden inceleme yapılarak, borçluya satış ilanı tebligatının usulüne uygun tebliğ edilmediği gerekçesi ile ihalenin feshine karar verildiği, kararın alacaklı tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesi’nce icra emri tebliği tarihinin 21/01/2016 olduğu, alacaklı vekilinin 23/01/2017 tarihinde satış talebinde bulunduğu dikkate alındığında, İİK’nun 150/e maddesi gereğince takibin düştüğü ve düşen takipte satış yapılamayacağından bahisle şikayetin kabulü gerekirken ilk derece mahkemesince satış ilanı tebliğinin usulsüzlüğü gerekçesi ile ihalenin feshi karar verilmesinin doğru olmadığı belirtilerek gerekçe yönünden hüküm düzeltilmesi suretiyle ilk derece mahkemesi hükmü kaldırılarak yazılı gerekçe ile ihalenin feshine karar verildiği, hüküm alacaklı tarafından temyiz edildiği anlaşılmaktadır.
TK’nun 35. maddesine göre borçlu şirketin ticaret sicili adresine tebligat yapılabilmesi için, bu adrese daha önce bir tebligatın çıkarılması, borçlu şirketin adresten taşınması veya adresin kapalı olması nedeni ile tebligatın yapılamamış olması gerekir.
7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 35/4. maddesi uyarınca; daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, tüzel kişiler bakımından resmî kayıtlardaki adresleri esas alınır ve bu madde hükümleri uygulanır. Bu durumda, anılan maddeye göre tebligat yapılabilmesi için, tebligat yapılan adresin, tebliğ tarihi itibariyle muhatabın ticaret sicilinde kayıtlı adresi olması zorunludur.
Somut olayda, borçlu şirketin …-…” adresine çıkarılan örnek 6 nolu icra emri tebligatının, adreste muhatap firmanın tespit edilmediği şerhi ile iade edildiği, borçlu şirketin adresinin ticaret sicil memurluğundan sorulduğu, ticaret sicilinde kayıtlı adresinin de icra emri tebliğ edilip de iade
edilen adresle aynı olduğu, bu durumda ticaret sicil adresine çıkartılan ve iade gelen bir tebligat mazbatası olduğundan bu adrese icra emrinin, kıymet takdiri raporunun ve satış ilanının 35.maddeye göre tebliği TK’nun 35/4. maddesine göre usulüne uygun olup ilk derece mahkemesinin aksi yöndeki gerekçesi doğru değildir.
Öte yandan icra emrinin tebliğ tarihi itibariyle uygulanması gereken İİK’nun 150/e maddesi hükmüne göre; taşınmaz rehninin satışının, ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren bir sene içinde istenmesi gerekir. Bu sürede satışın istenmemesi ve satış avansının yatırılmaması halinde ise takip düşer.
Somut olayda, örnek 6 nolu icra emrinin, borçlu şirkete, 21.01.2016 tarihinde tebliğ edildiği, yukarıda açıklandığı üzere icra emri tebliğinin usulüne uygun olduğu, 23.01.2017 tarihinde satış talebinde bulunularak aynı gün satış avansının yatırıldığı dosya kapsamında sabittir. Bölge Adliye Mahkemesi’nce 21.01.2016 tarihinde başlayan 1 yıllık sürenin son günü olan 21.01.2017 tarihinin Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle sürenin ilk iş günü olan 23.01.2017(pazaretesi) tarihine uzayacağı ve bu tarihte satış talebinde bulunularak satış avansının da yatırılması ile satış isteminin 1 yıllık sürede olduğu hususu gözden kaçırılarak 1 yıllık satış isteme süresinin geçmesi nedeniyle takibin düştüğü gerekçesiyle ihalenin feshi yönünde hüküm tesisi isabetesizdir.
O halde ihalenin feshi isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ihalenin feshi isteminin kabulüne karar veren aksi yöndeki Bölge Adliye Mahkemesi kararın bozulması yoluna gidlmiştir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz isteminin kabulü ile … Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesinin 05.07.2018 tarih ve 2017/3691E.-2018/1478K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 03/04/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.