20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Satış isteyen ipotek alacaklısı ipotek bedelinin altında satılmasına muvafakati aranmaz

12. Hukuk Dairesi         2020/5924 E.  ,  2020/8330 K.

İİK’nun 129. maddesindeki rüçhanlı alacak ile kast edilen satış yapılan dosya alacağına rüçhanlı alacaklar olduğuna ve takip yapan ipotek alacaklısının alacağına rüçhanlı alacak bulunmadığına göre; olayda, rüçhanlı alacağı karşılama ilkesinin tartışılmasına gerek bulunmamaktadır. Öte yandan, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibini yapan ve satış isteyen ipotek alacaklısı bankanın, alacağının altında satış yapılması mümkün olup; ipotek bedelinin altında satılmasına muvafakatinin aranmasına da gerek yoktur.

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı ve borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
1-Şikayetçi borçlunun temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre borçlunun temyiz itirazlarının REDDİNE;
2-Alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Şikayetçi borçlunun, sair fesih nedenleri ile birlikte satış ilanının usulsüz tebliğ edildiğini ileri sürerek 25/09/2019 tarihli taşınmaz ihalesinin feshini talep ettiği, ilk derece mahkemesince davanın reddi ile % 10 para cezasına hükmedildiği, borçlunun istinaf yoluna başvurması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince; istinaf başvurusunun kabulüne, ihale bedelinin üçüncü kişinin alacaklarına rüçhanı olan ve şikayete konu taşınmaz ile temin edilen ipotek alacağının altında olduğu ve bu hususun İİK.’nun 129/1.maddesi hükmüne aykırı olduğu gerekçesi ile ilk derece mahkmesi kararının kaldırılmasına ve şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verildiği görülmektedir.
İİK’nun 129/1. maddesi uyarınca, birinci ve ikinci ihalede satışın yapılabilmesi için artırma bedelinin, malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması, bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını geçmesi zorunludur. Anılan yasal düzenlemede öngörülen rüçhanlı alacaktan anlaşılması gereken; satış isteyen alacaklının alacağına rüçhanı olan diğer alacaklardır.
Somut olayda, alacaklı Türk… Bankası A.Ş. tarafından satışa konu … ilçesi… köyünde kain 116 ada 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde, lehine tesis edilen 1. derecede ve 3.500.000,00 TL bedelli ipotek hakkına dayalı olarak ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra takibi başlatıldığı, anılan takipten talimat yolu ile yapılan 25/09/2019 tarihli 1. artırmada 949.780,00 TL muhammen bedelli taşınmazın 3. kişiye 480.900,00 TL’ye ihale edildiği görülmektedir.
Bu durumda, İİK’nun 129. maddesindeki rüçhanlı alacak ile kast edilen satış yapılan dosya alacağına rüçhanlı alacaklar olduğuna ve takip yapan ipotek alacaklısının alacağına rüçhanlı alacak bulunmadığına göre; olayda, rüçhanlı alacağı karşılama ilkesinin tartışılmasına gerek bulunmamaktadır. Öte yandan, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibini yapan ve satış isteyen ipotek alacaklısı bankanın, alacağının altında satış yapılması mümkün olup; ipotek bedelinin altında satılmasına muvafakatinin aranmasına da gerek yoktur.
Hal böyle olunca, yukarıda açıklanan nedenlerle ve başkaca fesih sebebi de bulunmadığı göz önünde bulundurularak, Bölge Adliye Mahkemesince borçlunun istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekirken; yanılgılı değerlendirmeyle, şikayetin kabulü ile ihalenin feshi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile … Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesinin 29/06/2020 tarih ve 2020/466 E.-2020/449 K. sayılı kararının yukarıda (2) nolu bentte yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nin 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nin 373/1. maddesi uyarınca, BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 08/10/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.