20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

SIRA CETVELİ NEMA ÖDEME TALEBİ RED KARARI

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2015/4678 Esas, 2015/14165 Karar Sayılı kararlarında “…. sıra cetveline itiraz edilmesi nedeniyle alacaklıya ödenmeyen paranın icra müdürünce banka hesabına yatırılması sonucu elde edilen faiz gelirinin alacaklıya ödenmesinin yasal dayanağı olmayıp, nemalandırma sonucu elde edilen para hazineye aittir….” şeklinde karar verildiğinden,

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Alacaklı vekilinin ” Üzerine haciz şerhi işlenmiş satış talep edilmiş ve ilgili taşınmazlar bir başka alacaklı tarafından Sarayönü İcra Müdürlüğü’nün 2016/99 Talimat sayılı dosyasından satılarak paraya çevrilmiş, Müdürlüğünüz dosyasından konulan haczimizin ilk sırada yer alması sebebi ile Müdürlüğü’nüzce sıra cetveli düzenlenerek ilgililere tebliğ edilmiştir

İşbu sıra cetveline yönelik olarak ……………. 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2018/75 Esas sayılı dosyası ile sıra cetveline itiraz davası ikame edilmiş ve Yerel Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş ve fakat ………………… Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi’nin 2018/1593 Esas ve 2019/2043 Karar sayılı dosyası ile davanın reddine karar verilmiştir. İşbu davanın reddine dair karar ……………….. 6. Hukuk Dairesi’nin 2021/1499 Esas, 2021/1566 Karar sayılı ilamı ile onanmış ve karar kesinleşmiştir. (Mahkeme ilamları dosyanız içerisinde mevcuttur.)
İşbu sebeple sıra cetvelinde yer verilen alacaklarımızın aradan geçen süreçte işlemiş olan faiz tutarımız ve dosya alacağımızın ulaştığı miktarda nemalandırılan tutardan karşılanmak üzere tarafımıza ödenmesi ” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2015/4678 Esas, 2015/14165 Karar Sayılı kararlarında “…. sıra cetveline itiraz edilmesi nedeniyle alacaklıya ödenmeyen paranın icra müdürünce banka hesabına yatırılması sonucu elde edilen faiz gelirinin alacaklıya ödenmesinin yasal dayanağı olmayıp, nemalandırma sonucu elde edilen para hazineye aittir….” şeklinde karar verildiğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1- Talebin reddine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.

Karar : 28/12/2021