13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Sıra Cetveli yapılması için satış sonucu para elde edilmesi şart değil

İİK.'nun 140. maddesi gereğince; “Satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse icra dairesi alacaklıların bir sıra cetvelini yapar.” Sıra cetvelini düzenleme yetkisi ilk haczi koyan icra dairesine aittir. İİK'nun 100. maddesi uyarınca ise; borçluya ait paranın veya satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar birden fazla alacaklı tarafından haciz konulması halinde anılan madde hükmü gereği icra müdürlüğünce derece kararı yapılması gerekir. Derece kararının yapılması için mutlaka satış sonucu para elde edilmesi zorunlu değildir.

12. Hukuk Dairesi         2016/31304 E.  ,  2018/4247 K.

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Yediemin ücreti alacağı için borçlu adına kayıtlı araç üzerinde hapis hakkını kullanan alacaklının hapis hakkı defteri tutulmasının ardından başlattığı taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız icra takibinde takip konusu aracın ihalesinin kesinleşmesinden sonra icra müdürlüğünün yedieminlikten kaynaklanan dosya alacağının öncelik taşıdığından ve … borcunun rüçhanlı bir alacak olmadığından bahisle mahcuz malın satışından elde edilen bedelin yediemin alacaklısına ödenmesine karar verildiği, bilahare, şikayetçi 3. kişinin, ihalesi yapılan araç üzerinde motorlu taşıtlar vergisinden kaynaklanan rüçhanlı alacağının bulunduğunu, söz konusu vergi alacağının eşyanın aynından doğması nedeniyle rehinli alacaklardan önce ödenmesi gerektiğini, takip alacaklısının yediemin ücreti alacağının Adalet Bakanlığı Resmi Depo ve Garajlarda Uygulanacak Ücret Tarifesinde belirlenen yasal miktardan fazla olduğunu, bu nedenle, alacaklının alacağının anılan tarifeye uygun olarak hesaplanıp belirlenen miktarın ödemede esas alınması gerektiğini ileri sürerek icra müdürlüğünün paylaştırmaya ilişkin kararının iptali isteğiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, şikayetin kabulüyle müdürlük işleminin kaldırılmasına karar verildiği görülmektedir.
İİK.’nun 140. maddesi gereğince; “Satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse icra dairesi alacaklıların bir sıra cetvelini yapar.” Sıra cetvelini düzenleme yetkisi ilk haczi koyan icra dairesine aittir.
İİK’nun 100. maddesi uyarınca ise; borçluya ait paranın veya satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar birden fazla alacaklı tarafından haciz konulması halinde anılan madde hükmü gereği icra müdürlüğünce derece kararı yapılması gerekir. Derece kararının yapılması için mutlaka satış sonucu para elde edilmesi zorunlu değildir.

Somut olayda, … plaka numaralı aracın 26.02.2016 tarihli artırmada yediemine 14.050,00 TL bedelle ihale edildiği, anılan ihalenin kesinleştiği ve satış bedelinin araç üzerindeki rehin ve haciz alacaklarının tamamını karşılamadığı görülmektedir.
Bu durumda, icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılmasına karar verilip kesinleşecek sıra cetvelinin sonucuna göre işlem tesisi gerekirken, doğrudan paranın takip alacaklısına ödenmesi yasal değildir. Öte yandan, şikayetçinin iddialarının ise; sıra cetveli yapılmasından sonra, sıra cetveline itiraz etmesi halinde inceleneceği tabiidir.
Hal böyle olunca, mahkemece, İİK.’nun 17/2. maddesi hükmü doğrultusunda, birden fazla alacaklı bulunması ve ihale bedelinin tüm alacakları karşılamaması nedeniyle, İİK.’nun 140.maddesi gereğince, icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılmasının emredilmesine karar verilmesi gerekirken, şikayetin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.05.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.