20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Sıra cetvelinde gösterilmeyen alacaklı, öğrendiği tarihten itibaren 7 gün içinde şikayet edebilir

23. Hukuk Dairesi         2018/234 E.  ,  2020/3613 K.

İcra İflas Kanunun 141.maddesi uyarınca sıra cetvelinin birer sureti alakadarlara tebliğ edilir. Kendisine sıra cetvelinde yer verilmesi gerektiğini düşünen ancak sıra cetvelinde yer almamış olan veya sıra cetveli kendisine hiç tebliğ edilmemiş olan alacaklı, sıra cetvelinin içeriğini öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde sıra cetveline karşı şikayet yoluna başvurabilir.

“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi
İLK DERECE
MAHKEMESİ : İzmir 5. İcra Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki sıra cetvelinin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın esastan reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
– K A R A R –
Şikayetçi vekili, sıra cetveline konu icra dosyasında borçlu olduğunu, davalı alacaklılar hakkında menfi tespit davası açtığını, takibe konu senetteki imzaya itiraz ettiğini ve mahkemece takibin durdurulmasına karar verildiğini, buna rağmen icra müdürlüğünce menfi tespit davası beklenmeksizin sıra cetveli yapıldığını öne sürerek icra dosyasından alacaklılara ödeme yapılmasının tedbiren durdurulması ile sıra cetvelinin iptalini talep ve dava etmiştir.
Şikayet olunan … vekili, menfi tespit davasında verilen tedbirin sıra cetveli yapılmasına engel teşkil etmediğini öne sürerek şikayetin reddini dilemiştir.
İlk derece mahkemesince, paraların paylaştırılması aşamasında İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/769 esas sayılı dava dosyası ile verilen ara karar gereğince sıra cetveli yapılmasında bir usulsüzlük bulunmadığı yönünde karar verilmiş olduğu gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.
İlk derece mahkemesi kararına karşı şikayetçi vekilince istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi tarafından, şikayetçinin şikayetinde sıraya bir itirazının olmadığı, sıra cetvelinin yapılmasına itiraz ettiği, icra müdürlüğünce tedbir kararı veren mahkemenin 06/03/2015 tarihli ara kararı uyarınca sıra cetveli yapılmasında bir usulsüzlük bulunmadığı gerekçeleriyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
Bu karara karşı süresinde şikayetçi vekilince süresinde temyiz yoluna başvurulması üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
İcra İflas Kanunun 141.maddesi uyarınca sıra cetvelinin birer sureti alakadarlara tebliğ edilir. Kendisine sıra cetvelinde yer verilmesi gerektiğini düşünen ancak sıra cetvelinde yer almamış olan veya sıra cetveli kendisine hiç tebliğ edilmemiş olan alacaklı, sıra cetvelinin içeriğini öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde sıra cetveline karşı şikayet yoluna başvurabilir. Bu hak kanunla ancak alacaklıya verilmiş olup borçlunun dava açma hakkı yoktur. Davanın bu nedenle reddi gerekirken başka gerekçeyle reddi doğru görülmemişse de karar sonucu itibariyle doğru olduğundan, hükmün HUMK 438/son maddesi uyarınca gerekçesi değiştirilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle İzmir 5.İcra Hukuk Mahkemesi kararının bu şekilde gerekçesi değiştirilerek ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, dosyanın İzmir 5.İcra Hukuk Mahkemesine, kararın bir suretinin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesine, 16.11.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.