20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

GARAMETEN SIRA CETVELİ VE DERECE KARARI ÖRNEĞİ

İİK 140,141 ve 142. MADDELERİNE GÖRE

SIRA CETVELİ VE DERECE KARARI

1.DOSYA NO :

ALACAKLI :

VEKİLİ :

BORÇLU :

BORÇ MİKTARI :

TAKİP TARİHİ :-

TEBLİĞ TARİHİ :-

HACİZ TARİHİ :

KESİNLEŞME :

TAKİP ŞEKLİ :

. .

Borçlu adına kayıtlı, ………………… mahçuz mal Müdürlüğümüzce ……………….. tarihli ihalede ………,00.-TL bedelle satılıp ihale kesinleşmekle, ihale bedellerinden …………-TL Tellaliye bedeli, …………,00.-TL Satış gideri, …………00.-TL aynından doğan vergi borcu, olmak üzere ayrılmış geriye ,00.-TL ihale bedeli kalmakla Müdürlüğümüzün 201 / Esas sayılı dosyasından konulan haczin 1. Sırada olması gerekçesi ile müdürlüğümüze sıra cetveli yapılması gerekmiştir.

………………….Vergi Dairesinin alacağı kamu haczi olduğundan 6183 sayılı yasanın 21. maddesi gereği 1. Sırada yer alan Müdürlüğümüzün dosyası alacağı ile ……………….. Vergi dairesinin alacağı arasında bakiye satış bedeli garameten paylaştırılmasına gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak;

KARAR:

1- İhale bedeli olan ………… .-TL’den ………… .-TL tebligat giderinin ayrılmasına, Bakiye ………… .-TL’nin 1. Sırda yer alan alacaklı ile . Sırada yer alan alacaklı arasında garameten paylaştırılmasına,

2- Garameten paylaşım sonrası, ………… ,00.-TL’nin 1. Sırada yer alan icra Müdürlüğü dosyasının alacaklısına ayrılmasına, …………0,00.-TL’nin 6183 sayılı yasanın 21. maddesi gereği …………..Vergi Dairesine ayrılmasına,

3-Yukarıda belirtilen şekli ile sıralama yapılarak paylaştırmanın yapılmasına;

4-İhale bedelinden geriye başkaca hiçbir para kalmadığından haciz koyan diğer İcra Müdürlüğü dosyalarına PARA ÖDENMESİNE YER OLMADIĞINA,

5-İş bu İİK 140. maddesi gereği Müdürlüğümüz tarafından yapılmış bulunan sıra cetveli ve derece kararının İİK 141. maddesi gereği ilgililere tebliğine,

6-Sıra cetveli ve derece kararına itirazları olanların İİK nun 142. maddesi gereği yedi (7) gün içinde ilgili ……….. İcra Mahkemesi Hakimliğine müracaat ederek itirazda bulunmaları ve yine aynı süre içinde itirazda bulunulduğuna dair belgenin Müdürlüğümüz dosyasına bildirmeleri, alacağın esasına ilişkin itirazların yine aynı yedi (7) gün içinde ilgili mahkemesine dava açmaları ve yine aynı süre içinde dava açıldığına dair belgenin Müdürlüğümüz dosyasına bildirmeleri, itiraz edildiğinin Müdürlüğümüze bildirilmemesi halinde sıra cetveli ve derece kararının kesinleşmiş sayılacağı ve ödemenin yukarıda belirtilen şekilde yapılacağının bilinmesi,

İşbu sıra cetveli ve derece kararı ilgililere tebliğ ve ihtar olunur.