4 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK 120/2. maddesine göre borçlunun alacağını takip yetkisinde tüm alacaklıların muvafakati gerekir

KONU : İİK 120/2 maddesine göre yetki

Alacaklı vekilinin tarih tarihli ve ……………………sayılı talepleri dosyamıza gelmekle okundu.

Talep ve dosya incelendi;

Alacaklı vekilinin taleplerinde Dosyamız borçlusu .İcra Müdürlüğü …… Esas sayılı dosyasında alacaklı olduğundan İİK 120/2 maddesine göre .İcra Müdürlüğündeki dosyasındaki gayrimenkulun satışı için yetki verilmesini talep ettiği anlaşıldı.

İİK 120/1. maddesi “Hacze iştirak eden bütün alacaklılar muvafakat ederlerse borçlunun borsada ve piyasada fiyatı olmıyan alacakları, ödeme yerine geçmek üzere itibari kıymetleriyle kendilerine veya hesaplarına olarak içlerinden birine devredilir. Bu halde alacaklılar, alacakları nispetinde borçlunun haklarına halef olurlar.” şeklinde düzenlenmekle hacze iştirak eden bütün alacaklıların muvafakatı dosyamızda mevcut olduğundan,
İİK.nun 120/2 maddesinde, “Aynı suretle hacze iştirak edenlerin hepsi veya içlerinden birisi borçlunun üçüncü bir şahıstaki alacağının tahsilini veya böyle bir şahsa karşı haiz olduğu dava hakkının kullanılmasını, masraf kendilerine ait olmak ve fakat haklarına halel gelmemek şartıyla üzerlerine alabilirler.” hükmü yer almakta olup alacaklıya yetki verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak;

KARAR :
1-Alacaklı vekiline İİK.’nun 120/2. Maddesi gereği talebi doğrultusunda borçlusu …İcra Müdürlüğü ………….. dosyasında gayrimenkulün satışı için yetki verilmesine,
2- İş bu karar yetki belgesi yerine geçmesi ve bilgi bakımından ilgili İcra Müdürlüğü’ne gönderilmesine ve alacaklı vekiline masrafları verildiğinde tebliğine veya müracaatı halinde İcra dairesinde tebliğine;
İlgililerin iş bu kararı İİK’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne şikayet edebileceklerinin ihtarı ile karar verildi.