20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

SÜRELİ İPOTEKTE 150/C ŞERHİ GECİKMEKSİZİN KONULMALI

II. Sona erme

  1. İpoteğin terkinini isteme hakkı
    Madde 883- Alacak sona erince ipotekli taşınmazın maliki, alacaklıdan ipoteği terkin ettirmesini isteyebilir.
    (Ek fıkra:4/7/2019-7181/19 md.) İpotek süreli olarak kurulmuşsa, sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde ipotekli taşınmaz üzerinde 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 150/c maddesinde belirtilen şerhin konulmaması hâlinde ipotek, malikin talebiyle tapu müdürlüğünce terkin edilir