20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İPOTEK LİMİTİNDE OLAN ANCAK TAKİP TALEBİNE KONU EDİLMEYEN ALACAKLAR

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Alacaklı vekilinin “A) Dosyadan ipotekli taşınmazın satılarak paraya çevrilmesini,(Dosyada satış avansı bulunmakta olup eksik görülmesi halinde eksik avans dosyaya depo edilecektir.)
B) Diğer taraftan dosyadan henüz satışı gerçekleşmeyen yukarıda satışı istenilen taşınmaz Müvekkil Bankaya 800.000,00-TL bedelle ipotekli olup iş bu takibe konu edilmemiş 6500192170 risk no.lu krediden kaynaklanan 212.633,86-TL Anapara, 5.369,58-TL Masraf 19624,71-TL İşlemiş akdi faiz 631,98-TL BSMV 119.515,-TL Yıllık %28,60 işleyen temerrüt faizi ve iş bu faizin 5.975,77-TL BSMV’si ile 50.257,78-TL vekalet ücreti alacağımız olmak üzere toplam 414.009,00 -TL alacağımız daha bulunmaktadır. İş bu tutarın dosyaya eklenmesini talep ederim.
(Takibe dosya alacağının ipotek limiti dahilinde eklenebileceğine dair Yargıtay Kararları : Eklenebileceğine dair : Yargıtay 19. H.D. 10.11.2005 tarih ve 5720 E. Ve 11011 K. Sayılı ilamı Yargıtay 19. H.D. 27.01.2006 tarih ve 9141 E. Ve 581 K. Sayılı ilamı Sıra Cetvelinde : Yargıtay 23. H.D. 16.09.2014 tarih ve 2014/5836 E. Ve 5652 K. Sayılı ilamı Yargıtay 23. H.D. 12.10.2015 tarih ve 2015/2344 E. Ve 6488 K. Sayılı ilamı) ” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.
Müdürlüğümüzün dosyasında ………………………………….Arsası vasıflı ana taşınmazda, 2. Giriş, 4. Kat, 8 Bağımsız bölümün satışı 03/06/2021 yapılan satış neticesinde dosyamız infaz olmuştur.
Alacaklı vekili doğrudan dosyamıza alacak kalemi eklenerek takibe devam edilmesini talep ettiği,
Talebine dayanak yaptığı Yargıtay ilamları sıra cetvelinde limit ipoteği dahilinde olan ve takibe konulmayan alacaklara da sıra cetvelinde pay ayrılması yönünde olduğu,
Alacaklı tarafın talebini karşılayan emsal karar olmadığı,
Müdürlüğümüzün alacaklının talebi doğrultusunda yeni alacak kalemlerinin eklenmesi takibi genişletme yasağına gireceğinden,
Alacaklının yeni alacak kalemleri ile ipoteği paraya çevirebilmesi için İİK nun 58. ve 148. Maddesi gereği takip talebinde bulunarak borçluya İİK. Nun 149. Maddesi gereği ödeme/icra emri göndererek tebliğ ile kanunda öngörülen sürelerin geçmesi ile ipoteğin paraya çevrilmesini talep edebileceğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
Talebin reddine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.
Karar : 13/10/2021
İşlemi Yapacak Personel :Abdullah TÜRK