20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ DURUMUNDA HARÇ

12. Hukuk Dairesi         2017/74 E.  ,  2017/3789 K

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
İİK’nun 43/2 maddesi gereğince alacaklı bir defaya mahsus olmak üzere takip yolunu değiştirebilir. Önceki takibin itiraz üzerine durmuş olması veya önceki takibin kesinleşmiş olmasının takip yolunu değiştirilmesine bir etkisi yoktur. Alacaklının takip yolunu değiştirme hakkı bir defaya mahsus olup alacaklıdan yeniden harç alınmaz. Bu halde dosya kapatılmaz. Borçluya yeni bir ödeme emri gönderilir.
Somut olayda alacaklı tarafından diğer borçlular ile birlikte … hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi başlatıldığı, alacaklı vekilinin 04.06.2008 tarihli dilekçesi ile İİK’nun 43. maddesi gereğince takip yolunun değiştirildiği ve iflas yoluyla ödeme emri çıkartılmasını talep ettiği, icra müdürlüğünce borçlu … ve diğer borçlular hakkında örnek 12 iflas ödeme emri düzenlendiği, borçlu …’na çıkartılan tebligatın bila tebliğ iade edildiği İcra müdürlüğünce 16.11.2012 tarihli karar ile “İİK 43/2 maddesi uyarınca borçlu hakkındaki takip bir defaya mahsus değiştirilebileceğinden ve alacaklı tarafça iflas yoluyla takibe geçme talebi olduğundan iş bu dosyanın kaydının kapatılmasına” karar verildiği, alacaklı vekilinin 28.04.2015 tarihli dilekçesi ile dosyanın yenilerek işleme konulması talebinde bulunması üzerine icra müdürlüğünce aynı günlü karar ile bu talebin dosya kaydının iflasa ilişkin karar nedeniyle kapatıldığı gerekçesi ile reddine karar verildiği alacaklının bu red kararının iptali talebi ile icra mahkemesine başvurduğu görülmektedir.
Takip … yönünden de iflas yoluyla takibe dönüşmüş olup bu borçlu yönünden de örnek 12 ödeme emri tanzim edilmiştir. Alacaklının yenileme talebi iflas yolu ile takibi yenilemesi olarak anlaşılmalıdır. Bu durumda icra müdürlüğünce yenileme talebi gereğince işlem yapılması gerekirken dosyanın kaydının kapatıldığı gerekçesi ile reddine karar verilmesi isabetsizdir.
O halde mahkemece icra müdürlüğünün 28.04.2015 tarihli kararının iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.