13 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

KESİN REHİN AÇIĞI BELGESİ İLE BAŞLATILAN TAKİPLERDE PEŞİN HARÇ

12. Hukuk Dairesi         2008/27103 E.  ,  2009/385 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İzmir 2. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 02/07/2008
NUMARASI : 2008/563-2008/549

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı, borçlu aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibine başlamış ve borçluya örnek 6 icra emri gönderilmiştir. Takibin kesinleşmesinden sonra ipotekli taşınmaz 27/08/2007 tarihinde satılmış, ancak alacağı karşılamadığından alacaklıya 27/09/2007 tarihli kesin rehin açığı belgesi verilmiştir.
Alacaklı iş bu rehin açığı belgesine dayanarak borçlu hakkında yeni bir icra takibi yapmış ve borçluya örnek 4-5 icra emri gönderilmiştir. Borçlu ise, rehin açığı belgesi ile ilamlı takip yapılamayacağını, örnek 7 ödeme emri gönderilmesi gerektiği yönünde şikayette bulunmuştur.
Takip konusu rehin açığı belgesi, İİK.nun 150/ı maddesi kapsamında yapılan icra takibi sonucunda düzenlenmiş olduğundan, bu rehin açığı belgesi de ilam hükmünde olduğundan, bu belgeye dayanarak yapılacak takip de yine ilamlı takip olacaktır. Bu nedenle mahkemece şikayetin reddine karar verilmek gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ  : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 13.01.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.