23 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Yetkisizlik üzerine süresinde yetkili icra müdürlüğüne gönderilmemesi

12. Hukuk Dairesi         2010/2963 E.  ,  2010/15146 K.

MAHKEMESİ : Karabük İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 16/11/2009
NUMARASI : 2008/268-2009/441

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Kastamonu icra dairesinde başlayan kambiyo takibine borçlunun yetkiye itirazı üzerine Kastamonu 1.İcra Mahkemesi’nin 21.11.2007 tarih ve 2007/384-392 sayılı kararıyla yetkisizlik kararı icra mahkemesince verildiği halde dosyanın HUMK’un 193.maddesine göre 10 günlük süreden sonra alacaklı vekilince 18.08.2008 tarihinde yetkili icra dairesine gönderilmesi istenmiştir. Bunun üzerine yetkili olan Karabük İcra Müdürlüğü’nce 19.08.2008 tarihinde alacaklından tekrar başvuru ve peşin harçlar alınarak borçluya yeni bir ödeme emri göndermiştir Bu durumda  şikayete konu takip yeni bir takip olup önceki takibin devamı niteliğinde değildir. Mahkemece istemde bulunanın borca itirazı incelenerek oluşacak sonucuna göre bir karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile takibin açılmamış sayılmasına karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ  : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 15.06.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.