21 Şubat 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Yetkisiz icra dairesinde yapılan takibinde zamanaşımı keseceği

12. Hukuk Dairesi         2011/8567 E.  ,  2011/7710 K.

HUMK.nun 193. maddesine uygun olarak alacaklı vekilince 18.03.2009 tarihinde yetkili yere gönderme talep edilmiş olup (yetkisiz icra dairesinde yapılan takibinde zamanaşımı keseceği nedeniyle), başlayan takip burada devam ettiğinden zamanaşımı gerçekleşmemiştir.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Didim(Yenihisar) İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 30/06/2009
NUMARASI : 2009/94-2009/124

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü : Borçlu hakkında çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü yolla icra takibi yapılmış olup, borçlu vekili İİK’nun 168/5. maddesi gereğince süresinde icra mahkemesine başvurarak müvekkili aleyhine Didim (Yenihisar) İcra Müdürlüğü’nün 2009/1838 Esas sayılı dosyası ile takip yapıldığını, takip dayanağı çekin keşide tarihinin 01.07.2008 olduğunu, takip tarihinin ise 09.04.2009 olduğunu, TTK’nun 726. maddesi uyarınca çekin zamanaşımına uğradığından bahisle takibin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
TTK.726. Maddesi gereğince, hamilin, cirantalarla keşideci ve diğer çek borçlularına karşı haiz olduğu müracaat hakları ibraz müddetinin bitiminden itibaren altı ay geçmekle zamanaşımına uğrar. Somut olayda, takip dayanağı çekin keşide tarihi 01.07.2008 olup, ibraz müddeti keşide tarihine göre 11.07.2008 tarihinde dolmaktadır. Alacaklı 6 aylık zamanaşımı süresi dolmadan 07.01.2009 tarihinde takibe yetkisiz Denizli İcra Dairesi’nde başlamıştır. Borçlunun süresinde yetki itirazında bulunması üzerine, Denizli 1.İcra Hukuk Mahkemesi, 30.01.2009 tarih ve 2009/90 Esas-2009/73 Karar sayılı kararı ile yetki itirazının kabulü ile talep halinde dosyanın yetkili Didim İcra Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar vermiş, bu karar 17.3.2009 tarihinde kesinleşmiştir. Her ne kadar takip yetkisiz icra dairesinde başlatılmış ise de, İcra Mahkemesince verilen yetkisizlik kararı üzerine HUMK.nun 193. maddesine uygun olarak alacaklı vekilince 18.03.2009 tarihinde yetkili yere gönderme talep edilmiş olup (yetkisiz icra dairesinde yapılan takibinde zamanaşımı keseceği nedeniyle), başlayan takip burada devam ettiğinden zamanaşımı gerçekleşmemiştir.  O halde, itiraz tarihinde zamanaşımı süresinin dolmadığı tespit edilmekle itirazın reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ  : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 26.04.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.