18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İCRA TAKİBİNİN AÇILIŞ TARİHİ HARCIN ÖDENDİĞİ TARİH

Hukuk Genel Kurulu         2014/636 E.  ,  2015/2494 K.

06.02.1984 tarih ve 1983/7 Esas, 1984/3 Karar sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu kararına göre, harca tabi davalarda, dava, harcın ödendiği tarihte açılmış sayılır.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki “icra takibine itiraz” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Terme İcra Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 21.03.2013 gün ve 2012/24 E., 2013/19 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 01.10.2013 gün ve 2013/22308 E., 2013/31008 K. sayılı ilamı ile;
(…Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de ;
Keşideci-borçlu, alacaklı tarafından çeke dayalı olarak hakkında kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile başlatılan takip üzerine icra mahkemesine başvurusunda, çekin tanzim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde takibe konulmadığını, çekin zamanaşımına uğradığını ileri sürerek takibin iptalini talep etmiş, mahkemece; itirazın kabulü ile ıttıla tarihinin 18.06.2012 olarak kabulüne ve icranın geri bırakılmasına karar verildiği görülmektedir.
Başvuru bu hali ile İİK.nun l69/a maddesi kapsamında takip öncesi zamanaşımı itirazına ilişkin olup, İİK’nun 168/5. maddesi uyarınca bu itirazın 5 günlük sürede yapılması gerekmektedir.
7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 32.maddesi gereğince tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır. Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi olarak kabul edilir.
Ödeme emri tebliğ işleminin usulsüz olduğunun ileri sürülmesi “şikayet” niteliğinde olup, İİK.nun 16/l.maddesi gereğince şikayetin, işlemi öğrenme tarihinden itibaren 7 günlük sürede yapılması zorunludur.
Somut olayda borçluya örnek 10 ödeme emrinin 07.06.2012 tarihinde tebliğ edildiği, başvurunun ise 20.06.2012 tarihinde yapıldığı görülmektedir. 06.02.1984 tarih ve 1983/7 Esas, 1984/3 Karar sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu kararına göre, harca tabi davalarda, dava, harcın ödendiği tarihte açılmış sayılır. Borçlunun icra mahkemesine sunduğu itiraz dilekçesinde, hakkında başlatılan takipten evrakın muhtara teslim edilmesi nedeniyle 18.06.2012 tarihinde haberdar olduğunu belirtip dilekçede tebligatın usulsüzlüğüne yönelik bir şikayette bulunmadığı, alacaklı tarafın hazır olmadığı 21/03/2013 tarihli celsede ise usulsüz tebligat şikayetinde bulunduğu, dolayısıyla usulsüz tebligat şikayetinin İİK.nun 16/l.maddesi gereğince öğrenme tarihinden itibaren 7 günlük sürede yapılmadığı anlaşılmıştır.
O halde mahkemece, şikayetçinin talebinin takip öncesi zamanaşımı itirazı olduğu, ancak ödeme emri tebligatına karşı süresinde tebligat usulsüzlüğünün ileri sürülmediği, bu durumda ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihe göre itirazın İİK’nun 168/5. maddesi uyarınca 5 günlük sürede yapılmadığı gözetilerek istemin reddi gerekirken yazılı gerekçe ile hüküm tesisi isabetsizdir.
Kabule göre de; İİK’nun 169/a-5.maddesi gereğince borçlunun takipten önceki zamanaşımı itirazının kabul edilmesi halinde, mahkemece itirazın kabulü ile takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken icranın geri bırakılması yönünde hüküm tesisi de doğru bulunmamıştır…)
gerekçesiyle oybirliği ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.


HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ:Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma ilamında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 06.11.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.