30 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ihtiyati haciz sahibi alacaklı

İcra İflas Kanunu 268. maddesine göre; İİK 261. maddeye göre ihtiyaten haczedilen mallar, ihtiyati haciz kesin hacze dönüşmeden önce diğer bir alacaklı tarafından bu Kanuna veya diğer kanunlara göre haczedilirse, ihtiyati haciz sahibi alacaklı, bu hacze 100’üncü maddedeki şartlar dairesinde kendiliğinden ve muvakkaten iştirak eder.