20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İhtiyati haczin kesin hacze 100’üncü maddedeki şartlar dairesinde iştiraki

İcra İflas Kanunu 268. maddesine göre; İİK 261. maddeye göre ihtiyaten haczedilen mallar, ihtiyati haciz kesin hacze dönüşmeden önce diğer bir alacaklı tarafından bu Kanuna veya diğer kanunlara göre haczedilirse, ihtiyati haciz sahibi alacaklı, bu hacze 100'üncü maddedeki şartlar dairesinde kendiliğinden ve muvakkaten iştirak eder.

23. Hukuk Dairesi         2017/27 E.  ,  2017/3515 K.

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayetçi vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

Şikayetçi vekili, … 12. İcra Müdürlüğü’nün 2011/24331 Esas sayılı dosyasının 08.05.2012 tarihli sıra cetvelinde davalının alacaklı olduğu 1. sıraya alınan icra dosyasındaki ihtiyati haciz tarihi ile müvekkilin başlatmış olduğu icra takibindeki ihtiyati haciz tarihinin aynı gün olduğunu, buna rağmen 1. sıraya davalının alacaklı olduğu takip dosyasının alındığını ileri sürerek haksız sıra cetvelinin iptaline, ihale bedelinin garameten paylaştırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Şikayet olunan vekili şikayetçinin haczinin kesinleşme tarihinin daha sonra olması sebebiyle düzenlenen sıra cetvelinin hukuka uygun olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davalının ihtiyati haczinin davacının haczinden önce kesinleştiğinden tüm paranın davalıya ödenmesi kararının doğru olduğu gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.
Karar şikayetçi vekili tarafından temyiz edilmiştir.
İcra İflas Kanunu 268. maddesine göre; İİK 261. maddeye göre ihtiyaten haczedilen mallar, ihtiyati haciz kesin hacze dönüşmeden önce diğer bir alacaklı tarafından bu Kanuna veya diğer kanunlara göre haczedilirse, ihtiyati haciz sahibi alacaklı, bu hacze 100’üncü maddedeki şartlar dairesinde kendiliğinden ve muvakkaten iştirak eder.
Kambiyo takiplerinde itiraz süresi 5 gün ise de ödeme süresi 10 gün olduğundan takibin bu 10 gün geçikten sonra kesinleştiği dairemizce kabul edildiğinden, somut olayda birinci sıradaki Ekonomi Bankasının alacağı kambiyo senedine dayalı olup 20.12.2011 ödeme emri, tebliğ tarihi 21.12.2011 kesinleşme tarihi 31.12.2011’dir. İhtiyati haciz kesinleşmeden önce ikinci sıradaki Tekstilbank tarafından 21.12.2011 tarihinde alınmış ihtiyati hacze istinaden yapılan takipte ödeme emrinin 23.11.2011’de tebliğ edildiği, takibin ilamsız takip olduğu ve 7 gün içinde kesinleştiğinden kesinleşme tarihi 30.12.2011 olup, yukarıda yazılı madde hükmü uyarınca Ekonomi Bankası, Tekstilbank’ın haczine iştirak edecektir. Bu nedenle 1. ve 2. sırada garameten hesap yapılarak paraların paylaştırılması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 29.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.