25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İhtiyati haciz aşamasında tahsil edilen paranın ödenmesi

8. Hukuk Dairesi         2015/13943 E.  ,  2017/16108 K

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Şikayet

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

KARAR

Borçlu vekili, takip dayanağı … 31. İş Mahkemesi’nin 2013/763 Esas 2014/525 Karar 31/12/2014 tarihli ilamının alacaklı vekili tarafından ihtiyati haciz kararı alınarak icraya konulduğunu, 05/02/2015 tarihinde yapılan ihtiyati haciz esnasında müvekkili tarafından ödeme yapıldığını, yatırılan paranın alacaklıya ödendiğini, mehil belgesi verilmesi taleplerinin dosyadaki paranın alacaklıya ödenmiş olduğu gerekçesi ile reddedildiğini, dosyaya fazladan para ödendiğini belirterek takip kesinleşmeden ihtiyati haciz aşamasında alacaklıya ödenen paranın alacaklıdan tahsiline, mehil belgesi verilmesine ve fazla yatırılan paranın borçluya iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, İİK 9.madde doğrultusunda işlem ve ödeme yapıldığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiş, hüküm borçlu vekilince temyiz edilmiştir.
İİK’nun 257. maddesinde ‘‘Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı, borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklariyle diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir.’’ hükmü düzenlenmiştir.
İhtiyati haciz, alacaklının devam etmekte olan ( veya henüz başlamamış olan) bir takip veya davasının sonunda alacağının ödenmesini güvence altına almak için, borçlunun mallarına (önceden) geçici olarak el konulmasıdır. Bu nedenle, ihtiyati haczin kesin (icrai) bir etkisi yoktur. Alacaklı, ilamlı icra takibinde (m.32) bulunduktan sonra, borçlunun mallarına ihtiyati haciz koydurursa, yedi günlük ödeme süresi (m.32) geçince haciz talebinde bulunmak (m.37) suretiyle, ihtiyati haciz kesin hacze dönüştürülebilir. (Prof. Dr. Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuk El Kitabı , 2. baskı, sh: 1060, 1076)
Somut olayda; takip dayanağı 31.12.2014 tarihli … 31. İş Mahkemesi’nin 2013/763 Esas 2014/525 Karar sayılı ilamından kaynaklı alacak 03.02.2015 tarihinde takibe konulmuş ve toplamda 20.175,26 TL talep edilmiştir. … 28. İş Mahkemesi’nin 05.02.2015 tarih 2015/1 Değişik İş sayılı kararı ile ihtiyati haciz kararı alınmış ve 05.02.2015 tarihinde yapılan haciz esnasında dosyaya 23.095,00 TL’lik ödeme dekontu ibraz edilmiştir. İcra emri ise borçlu tarafa 27.02.2015 tarihinde tebliğ edilmiştir. Alacaklı vekili, 06.02.2015 tarihinde yatan paranın tarafına ödenmesini talep etmiş, İcra Müdürlüğünce 22.085,09 TL’nin alacaklıya ödenmesine, arta kalan paranın takibin diğer aşamasına göre yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir. Borçlu vekilinin yukarıda yazılı talepleri de 06.04.2015 tarihinde dosyanın infazen işlemden kaldırıldığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Takip kesinleşmeden ihtiyati haciz aşamasında satış ve paranın ödenmesi aşaması bulunmadığından dosyaya giren para alacaklıya ödenmez. Bu nedenle icra müdürünün ihtiyati haciz sırasında tahsil edilen paranın alacaklısına ödenmesine ilişkin kararı usule aykırı olduğundan borçlunun 02.04.2015 tarihinde bu işlemin eski hale iadesi talebi yerindedir. Bu nedenle borçlunun 26.03.2015 ve 02.04.2015 tarihinde mehil talebine yönelik başvurularının kabulü yönünde işlem yapılması gerekirken taleplerin reddine dair İcra Müdürlüğü işlemi doğru değildir. İcra Hukuk Mahkemesince bu işlemlerin iptaline, borçlu vekilinin taleplerinin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin reddine karar verilmesi doğru değildir.
SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca
BOZULMASINA, taraflarca İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 04.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.