18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Teminat Karşılığında İhtiyati Haczin Kaldırılması

Borçlu/vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Borçlu/vekilinin vekilinin “Müdürlüğünüz dosyasından müvekkilim ,,,,,,,,,,,,, aleyhine ,,,,,,,,,,, 2. Asliye Hukuk Mahkemesi ,,,,,,,,,,, Esas sayılı dosyasından verilen ihtiyati haciz kararı, müdürlüğünüz dosyasından infaz edilmiş, ihtiyati hacze binaen müvekkil ,,,,,,,,,,,,,,,’ın malları üzerine haciz konulmuştur.
Dosya borcunu karşılayacak miktarda, ekte örneğini ve dilekçe ile birlikte aslını sunduğumuz T.İş Bankası ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Şubesi’nin 01/04/2022 tarih ve TMDZ22 – 22260 mektup numaralı ,,,,,,,,,,,,, TL bedelli teminat mektubunu müvekkil adına dosyaya sunuyoruz. Mektubun aslının dosyaya / kasaya alınmasını talep ederiz. Teminat mektubu ihtiyati haciz miktarını fazlaca karşılayacak niteliktedir.
Tüm yasal haklarımız saklı kalmak üzere, teminat mektubuna istinaden mal, hak ve alacaklar üzerindeki hacizlerin teminat mektubu ile tebdiline, müvekkilim icra güncesi ,,,,,,,,,,,,,,,,,’ın menkul ,gayrimenkul, hak ve alacakları üzerine müdürlüğünüz dosyasından konulan tüm ihtiyati hacizlerin kaldırılmasını talep ederiz. ” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.
2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunun 266. Maddesi “Borçlu, para veya mahkemece kabul edilecek rehin veya esham yahut tahvilat depo etmek veya taşınmaz rehin yahut muteber bir banka kefaleti göstermek şartı ile ihtiyati haczin kaldırılmasını mahkemeden istiyebilir.
Takibe başlandıktan sonra bu yetki, icra mahkemesine geçer.
” şeklinde düzenlenmekle,
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2019/9636 E. , 2020/3248 K.Sayılı kararlarında “….İİK’nun 266. maddesi gereğince teminat karşılığında ihtiyati haczin icra güncesi kaldırılmasıdır. Takibe başlandıktan sonra bu konuda karar verme yetkisi icra mahkemesine geçer….” şeklinde karar verildiğinden,
Müdürlüğümüzün yukarıda anılan kanun hükümü ve yüksek yargı içtihadı gereği yetkisi olmadığından,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği icra güncesi kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1- Talebin reddine,
2- Borçlu vekilinin yukarıda anılan kanun hükmü ve yüksek yargı kararının üzerinde HMK.’nun 31. Maddesi gereği hukuki delil göstermesi ve talep halinde talebininig değerlendirilmesine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.