20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ÇEK SORUMLULUK TUTARI DÜŞÜLMEYEN TAKİP TALEBİ HAKKINDA

Alacaklı vekilinin takip talebi ve dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.

Alacaklı/vekili dilekçesinde “Başlatmış olduğum kambiyo senetlerine mahsus haczi yolu ile takibin dayanağı olan çekin banka tarafından sorumluluk tutarının ödendiğine ilişkin şerhten dolayı ve bankaca ödenen tutarın takip talebinde belirtilen asıl alacak tutarından düşülmediği gerekçesi ile takip talebim reddedilmiştir. İcra Müdürlüğünün kambiyo senedini inceleme yetkisi yoktur. bu hususlar itiraza tabidir. bu nedenle derhal takip talebimin kabulü ile borçlu tarafa ödeme emri düzenlenerek tebliğini talep ederim.” şeklinde talepte bulunduğu görüldü.

Talep, Takip talebi ve dosya incelendi;

Takip dayanağı belgenin icraguncesi taşıdığı değer değerlendirildiğinde; bankanın sorumlu olduğu tutarın …..-TL nin ödendiği banka açıkça şerh edildiği ve alacaklı tarafın ödenen tutarı asıl alacaktan düşmeden takip talebi düzenlediği görüldü.

İcra müdürü 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununig 26. madde gereği taleple bağlıdır. Bu bağlılık talepten fazlasına karar veremeyeceğine ilişkindir. İcra Müdürü talepten daha azına karar verebilir. Ayrıca İcra Müdürü 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 85. Maddesi gereği alacaklı ve borçlunun menfaatlerini mümkün olduğunca telif etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük takip talebinde belirtilen alacak bir belgeye bağlanmış ise bu belge ile talep arasında uygunluk olup olmadığı hususunda kapsamaktadır. Takibe dayanak belge değeri açık açık .-TL olduğu halde alacaklı vekilinin banka tarafından ödenen sorumluluk tutarını düşmeden ….-TL üzerinden takip yapması ve İcra Müdürünün kabul etmesi 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 85. Maddesi gereği İcra Müdürüne hukuki ve cezai sorumluluk getirir.

Ayrıca 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun Madde 2 “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.
Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz” şeklinde düzenlenmekle alacaklı vekili bu hüküm gereği dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.

Alacaklı vekili ve İcra Müdürünce bu hükümler göz ardı edilerek borçlunun itiraz vs ile mahkemeye başvurmak zorunda bırakılması hukuk düzeni tarafından korunmayacağı açıktır.

Ayrıca avukatın dürüstlük kuralına uymamasına karşılık 1136 Sayılı Avukatlık Kanunun Madde 135 ” Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, meslekî çalışmada görevlerini yapmayan veya görevininig gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu Kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.” şeklinde disiplin cezası yaptırımı düzenlenmiştir.

Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :

1- Alacaklı tarafın talebinin bu aşamada reddine,

2-Alacaklı vekilinin talebini 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 31. maddesi uyarınca talebini hukuki delilini sunarak (kanun,içtihat vb) tekrar talepte bulunması halinde talebinin değerlendirilmesine,

3-İş bu kararın tebliği ile tebliğ tarihinden itibaren 3 gün süre verilmesine 3 gün içinde talep etmemesi halinde her ne kadar takip talebine dayanak yapılan belgenin taşıdığı değer …. -TL olmasına rağmen alacaklı tarafça daha fazlası olarak …- TL talep edilmiş ise 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 26. madde gereği Takip dayanağı belgenin geçerli değeri olan …TL üzerin takip talebinin kabulü ile infazına,

4-2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 59. Maddesi gereği masraflar verildiğinde ödeme emrinin ve takip dayanaklarının tebliğe çıkarılmasına,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.