24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İmzaya ve borca itirazın kabulünün kesinleşmesi karar

Borçlu / vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Borçlu/vekilinin vekilinin ” Müvekkil …………… adına açtığımız imzaya ve borca itiraz davası neticesinde, ilişikte sunduğumuz kesin verilen istinaf ilamından da anlaşılacağı üzere müdürlüğünüzün dosyasına yönelik takibin durdurulmasına karar verilmiş ve verilen karar kesindir.
Müvekkilin takip dosyasından BORÇLU SIFATININ KALDIRILMASINI,
Takibin müvekkil yönündenig DURDURULMASINI,
Daha evvel müdürlüğünüzce müvekkil yönünden yapılan HACİZLERİN FEKKİNİ,
Müvekkilin Kuveyttürk bankasındaki hesaplarına konulan hacizlerin kaldırılması için icraguncesi bankaya yazı gönderilmesi ” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2016/22349 E., 2017/14530 K.Sayılı kararlarında “…Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile yapılan icra takibinde borçlu yasal süre içinde imzaya veya borca itiraz ederse, İİK’nun 170/3 ve 169a/5. maddeleri gereğince takip durur. İtirazın kabulü kararının kesinleşmesi, takibin iptali sonucunu doğurur ve hacizler kalkar….” şeklinde karar verildiğindenig,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
Talebin ………….. yönünden kabulüne,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğininig ihtarı ile karar verildi.