23 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İCRA TAKİBİ AYNI ANDA İFA KARARI

Borçlu / vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Borçlu/vekilinin vekilinin “Yukarıda esas numarası belirtilen dosyanızdan takibe konu karar ile taraflar arasındaki satış ilişkisine konu ürünün, başvuru sahibinin İstanbul ikamet adresinden teslim alınmasına ve fatura bedelinin başvuru sahibine ödenmesine karar verilmiş olup haricen yapılan görüşmelerde borcun ödenmesi ve ürünün iadesi borçlarının aynı anda ifası alacaklı tarafça olumsuz karşılanmıştır.
Belirtilen nedenlerle; ürün teslimi gerçekleşmeksizin dosya borcunun ödenmeyeceğine dair ödemezlik def’inde bulunduğumuzu, ürünün teslim edildiği anda dosya borcunun ödeneceğini bildirir, bu aşamada yapılacak her türlü haciz işlemine itirazlarımızı sunar, gereğini Müdürlüğünüzden vekaleten talep ederiz ” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı. .
2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu ve ilgili diğer mevzuat gereği haciz işlemlerinin durması için icra takip dosyasının infaz, vazgeçme , haricen tahsil veya takibin iptal edilmiş veyahut mahkemece takibin durdurulmuş olması gerekir.
Halihazırda takip ihtiyati tedbir nedeni ile durmaktadır.
Ancak tedbirin kalkması ve takibin devamına karar verilmesi hali değerlendirildiğinde,
6098 Sayılı Borçlar Kanunu Madde 97 “Karşılıklı borç yükleyen bir sözleşmenin ifası isteminde bulunan tarafın, sözleşmenin koşullarına ve özelliklerine göre daha sonra ifa etme hakkı olmadıkça, kendi borcunu ifa etmiş ya da ifasını önermiş olması gerekir.” şeklinde düzenlendiğinden,
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2018/8269 Esas,2018/6163 Karar Sayılı kararlarında “…takip konusu ilamın taraflar yönünden karşılıklı edimleri içerdiği, kendi edimini yerine getiren tarafın karşı taraftan edimini yerine getirmesini isteyebileceği,icraguncesi alacaklı ……… … A.Ş’nin ilamda hüküm altına alınanig para borcunu icra dairesine depo ederek, bahse konu hisse senetlerininig kendisine teslimini isteme hakkının doğduğu ….” şeklinde karar verildiğinden,
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2011/18862 E. , 2012/4464 Karar Sayılı kararlarında “… bononun borçlu ….. Altun’a teslim, alacaklı icraguncesi şirketin fırını borçlu şirkete iade koşuluna bağlanmış olduğundan ve bu koşulda yerine getirilmemiş olduğu anlaşıldığından bononun borçlu gerçek kişiye iadesi doğru görülmemiştir. …” şeklinde karar verildiğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1- Borçlu tarafın hacizlere itirazının reddine,
2-Borç tutarını dosyamıza depo etmesi halinde takibe konu menkulün teslimi için alacaklının adresine talimat yazılmasına,
3-Takibe konu mal borçlu tarafa iade edilmesi halinde dosyamıza borçlu tarafından yatırlan paranın alacaklı tarafa iadesine,
4-Borçlu tarafın HMK nun 31. Maddesi gereği talebinin hukuki gerekçelerini belirterek tekrar talep etmesi halinde değerlendirilmesine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.