13 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ALACAKLININ İHTİYATİ HACZİDE HAKSIZ ÇIKMASI

  1. Hukuk Dairesi 2014/525 E. , 2014/1131 K.

“İçtihat Metni”
Mahkemesi :Erdemli 3. Asliye Hukuk Hakimliği
Tarihi :21.10.2013
Numarası :2013/20 D. iş – 2013/19

Yukarıda tarih ve numarası yazılı ihtiyati haczin kaldırılmasına dair kararın temyizen tetkiki taraf vekillerince talep edilmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla temyiz dilekçesi ile dosyadaki tüm belgeler okundu, gereği konuşulup düşünüldü:

  • K A R A R –

2004 Sayılı İcra İflas Kanunu’nun değişik 265/son maddesi uyarınca ihtiyati haciz kararına karşı yapılan itiraz üzerine itiraz hakkında verilen karara karşı taraflarca temyiz talebinde bulunulmuştur.
1-Dosya içeriğine kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere göre ihtiyati hacze itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu verilen 21.10.2013 günlü karar usul ve yasaya uygun görülmekle ihtiyati haciz isteyen B.. Ş..’nin tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Borçlu ihtiyati hacze itiraz eden yüklenici iş ortaklığının temyiz itirazlarının incelenmesine gelince,
İhtiyati haciz isteyen B..Su İnş. Taah. Nak. Top. Mah. San. Tic. Ltd. Şirketi 19.08.2013 tarihli dilekçesi ile alacaklı olduğunu iddia ettiği Ö.. İnş. Turz. En. San. ve Tic. A.Ş. ve İlci İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı aleyhine ihtiyati haciz kararı verilmesini talep etmiş, mahkemece teminat alınmak suretiyle ihtiyati haciz talebi kabul edilmiş, daha sonra borçlunun itirazı üzerine 21.10.2013 tarihinde verilen kararla ihtiyati haciz kaldırılmış ve teminatın iadesine karar verilmiştir. İİK’nın 259. maddesine göre ihtiyati haciz isteyen alacaklı, hacizde haksız çıktığı takdirde borçlunun ve üçüncü şahsın uğrayacakları zarara karşılık teminat vermek mecburiyetindedir. İhtiyati haciz kararı ile zarara uğrayacak borçlu, açacağı tazminat davasında zararını bu teminattan karşılar. Mahkemece alacaklının talebi üzerine borçluya tazminat davası açması için süre verilmesi, bu sürede tazminat davası açılmadığı takdirde teminatın alacaklıya geri verileceğinin bildirilmesi, bundan sonra teminatın iadesi konusunda karar verilmesi gerekirken, doğrudan teminatın iadesine karar verilmesi doğru olmamış, bozulması uygun bulunmuştur.
SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle ihtiyati haciz isteyen B..Su İnş. Taah. Nak. Top. Mah. San. Tic. Ltd. Şti’nin tüm temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca ihtiyati hacze itiraz eden yüklenici iş ortaklığının temyiz itirazlarının kabulü ile kararın BOZULMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 19.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.