28 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İHTİYATİ HACİZ AŞAMASINDA BANKADAN PARA İSTEME RED KARARI

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.

Dilekçe ve dosya incelendi ;

Alacaklı vekilinin “Yukarıda esası verilen müdürlüğünüz dosyasında dosya Borçlusunun – T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. , TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. , FİBABANKA A.Ş.
bankalarına müzekkere yazılarak borçlunun hesaplarında bulunan TL ve döviz cinsinden mevduatların İcra Takibi konusu alacak miktarını karşılayacak kısmının İHTİYATEN HACZİNİ, bu suretle bundan böyle bahse konu ödemelerin müdürlüğünüz dosyasına yapılmasını,” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2020/6966 E. , 2020/8782 K.“takip ihtiyati haciz kararına dayalı olarak başlatıldığından ve borçlunun banka hesaplarındaki paranın ihtiyaten haczedilebilmesi için borçluya ödeme emri tebliğine gerek bulunmadığından icra müdürlüğünün 6.11.2015 tarihli işleminde bu yönü ile isabetsizlik bulunmamakta ise de ihtiyaten haczedilen paranın ihtiyati haciz icrai hacze dönüştürülmedikçe bankadan istenemeyeceği açıktır.” şeklinde karar verildiğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1- Banka ihtiyati haciz Talebinin kabulüne,
2- Para isteme talebinin reddine,
3- İlgili kurumlara İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masrafların ödenmesi halinde müzekkere yazılması ve tebliğe çıkarılmasına,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.